ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

เอกสารงานการเงิน

  • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ – ดาวน์โหลด
  • หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ – ดาวน์โหลด
  • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุ – ดาวน์โหลด
  • หนังสือนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม – ดาวน์โหลด
  • หนังสือสัญญาการยืมเงินและรายการส่งใช้เงินยืม – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานบุคลากร

______________________________________________________________________________

เอกสารงานประกันคุณภาพ

______________________________________________________________________________

เรื่องล่าสุด