• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 163 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสุภัทรา สีห์สำเริง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
2
•
ดวงเดือน วณิชาชีวะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3
•
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
4
•
พรรณณัฐฎา พุ่มพันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
5
•
รวีวรรณ สมบูรณ์ผล • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
6
•
กฤตนภา อารมย์ดี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
7
•
นางสาววรภร ชูสาย • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
8
•
เทวฤทธิ์ แซ่เฮ้ง • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
9
•
สุภาวดี พลอยเพ็ชร์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10
•
นางทิพย์รดี กัลยาณโยธิน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
11
•
ศุภรัตน์ ใจสะอาด • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12
•
ศิริบุญ บุญอนันต์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
13
•
อรษา นับดี • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
14
•
นางสาวเสาวณีย์ สนธิเณร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
15
•
น.ส.ไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
16
•
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
17
•
มารยาท ปานเพ็ง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ
18
•
นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานการเงิน
19
•
เอมอร เฟื่องชูนุช • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
20
•
น.ส. ฉลอง พยุงพันธ์ุ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
21
•
นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม • พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
•
นาง ฐิติพร พุกบางจาก • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
23
•
ฐิณีวรรณ วุฒิกัยการ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24
•
นางเพ็ญศรี เขมะสุวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
25
•
สุชญา คุ้มจีน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
26
•
น.ส.ธิดารัตน์ ประสารวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
27
•
นางสุกแสง ศรีจามร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
28
•
นางสุนทรี สว่างศรี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
29
•
อัสมา หวังเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
30
•
นางวันเพ็ญ ยิ้มเยื้อน • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
31
•
นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์ • ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
32
•
วันทนีย์ อุวะไร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
33
•
นาย ภาณุวัฒน์ กัญญานก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
34
•
น.ส.สุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
35
•
นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
36
•
น.ส.จิดาภา เทพสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
37
•
น.ส. บุษฌา พรมตาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
38
•
นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
39
•
น.ส. ปิติพร อนันตาภรณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานเอกสารการพิมพ์
40
•
น.ส. จารุวรรณ ริ้วลายเงิน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
41
•
สุภาพร เกิดกิจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
•
ศันสนีย์ อินทร์แก้ว • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
43
•
ไปรยา เถลิงศักดาเดช • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
44
•
วรมน แก่นอ่อน • เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
45
•
อุษณีษ์ ศุขสุทธิ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
46
•
จารุณี จิตธนากรโกศล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
47
•
นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
48
•
นางอุษา ณะบุตรจอม • ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
49
วรัณธร ฤทธิ์สยอง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
50
•
นาย มงคล บุญกว้าง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
51
•
นพพล พุ่มพวง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
52
•
นางสาวสุภาพร ศิลากุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานการเงิน
53
•
ศิรประภา ทรัพย์ประดิษฐ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
54
•
น.ส.ธัญญลักษณ์ จีระออน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
55
ดำรงณ์ เชื้อจิตร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
56
•
นางถิรนุต ศรีคนองเกียรติ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
57
•
กนกวรรณ บัวคำปัน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
58
•
ธนาวดี บานแย้ม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
59
•
น.ส. กุสุมาลย์ นุชนารถ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
60
•
น.ส. ปุรานนท์ เอนกพาณิชย์กุล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
61
•
เพชรนภา ปะกาเว
62
•
วราภรณ์ แย้มผกา • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
63
•
สุกัญญา เกตุดี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
64
•
ธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65
•
นาย ธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
66
•
นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
67
•
สุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
68
•
นาง สุภาพร ทองแจ่ม • เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
69
•
นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
70
•
นางสาวทัศนีย์ ลีบาง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานการเงิน
71
•
นาง ภาวนา ปิฎกรัชต์ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
72
•
นาง วีนัสรา จตุพงศกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
73
•
นางสุนันทา สังขทัศน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
74
•
นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
75
•
วุฒิชัย พรมมา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
76
•
พรชัย รอดเจริญ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
77
•
สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
78
•
ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
79
•
ชมนาด พูลเพิ่มทรัพย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
80
•
น.ส. ขวัญใจ ชุดสนปักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
81
•
เต็มศิริ จุ้ยศุขะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
82
•
นาย วิชญ์พล รอดอยู่ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ครูผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
83
•
อนิรุทธิ์ ซัง
84
•
นางสาวภัททชฎา คำพวง • ครูผู้ช่วยงาน งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
85
•
พัชรินทร์ กระแสวาส • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
86
•
ธนาพันธ์ มาสีกุก • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
87
•
ศุภกร แรงกสิวิทย์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
88
•
ดารณี รังสิโรภาส • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
89
•
วันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
90
•
นาง สุดพิไล นักร้อง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
91
•
ไพรินทร์ เบญจชย • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
92
•
นาง สุวรรณา สาสนรักกิจ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
93
•
คนึงสุข โค้วมณี • เจ้าหน้าที่ งานทวิภาคี
94
•
นางปุณิกา เจติยวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
95
•
นางสาวทนงพร ป้อมตำ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
96
•
นาย นิธิธัช จุลมกร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
97
•
ชนิดา ไชยวงค์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
98
•
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
99
•
นาง พัชราภรณ์ พลเลิศ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100
•
น.ส. สายสุดา สวนไพบูลย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
101
•
นาย ภัทระ จิรเดชโสภณ • ครูผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
102
กฤษฏี ศรีจามร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
103
จิโรจ ถาวรพานิช • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
104
เจนวิทย์ ครองตน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
105
ชญาดา เอี๊ยวเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106
ชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
107
ชาติชาย สมะวรรธนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
108
ชาลี ศรีพุทธาธรรม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
109
ชิต ไวสานฑ์สถล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
110
ณัฐธนัน กิจหงวน • เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
111
ธนิษฐา บารมี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
112
น.ส. กิ่งแก้ว แสงละออ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
113
น.ส. ขนิษฐา ละเอียดอ่อน • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
114
น.ส. จินดา ทองอ่อน • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
115
น.ส. จุฑามาศ ยอดเมฆ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
116
น.ส. ธนพร กลั่นจิตร • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
117
น.ส.ดวงใจ ปีปทุม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
118
น.ส.ศศิพร อายุรไชย • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
119
น.ส.สายนภา รามพงษ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
120
น.ส.สุจารี พงษ์ตันสกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
121
นงลักษณ์ ชมขวัญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
122
นันทนา ศรีหาสาร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
123
นาง ศศิประภา งามขำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
124
นาง สมนึก มหาวิจิตร์ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
125
นาง สมปอง โกสุมา • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
126
นางณัฐญา ชุมโชติ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
127
นางณัฐวิภา ปะวันโน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
128
นางนฤมล เทพรักษา • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
129
นางนิตยา นุชนารถ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
130
นางมนัสวี สุขเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
131
นางยุภาพร จันทศิริ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
132
นางวรนาฎ ปุยะกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
133
นางวรรณเพ็ญ อินทร์เอก • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
134
นางสาวบุษรา แตงอ่อน • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานบัญชี
135
นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
136
นางสาวสนิฏฐา โม่มาลา • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
137
นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
138
นางเสาวพา เวศกาวี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
139
นาย ก้องเกียรติ เบญจพิพัฒน์กุล • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
140
นาย ชำนาญ ทองอ่อน • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
141
นาย ชูชีพ กระแสวาส • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
142
นาย ทศพล เอี๊ยวเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
143
นาย ทองหล่อ พยุงพันธ์ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
144
นาย ทัณฑวัต ปานพุ่ม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
145
นาย ธีรวัฒน์ เงินอ้น • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
146
นาย สำราญ หงษ์โต • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
147
นาย สุนันท์ ทิมประเสริฐ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
148
นายคารม แก้วโภคิน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
149
นายบุญเลิศ พยุงพันธ์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
150
นายประสิทธิ์ ทิมประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
151
นายพิพัฒน์ เลิศรัศมีรุ่งเรือง • ข้าราชการพลเรือน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
152
นายไพทูลย์ พยุงพันธ์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
153
นิรมล ศรีสุข
154
พัชรี วุฒิพงษ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
155
พิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
156
เยาวลักษณ์ รัตนเกตุ
157
สุนิดา พณิชยกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
158
เสกสรร เขียวภิลาภ • เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
159
โสภณ ตันพิริยะกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
160
อธิพัฒน์ ประกอบผล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
161
อนุชิต ปรมีศนาภรณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
162
อรุณี เมฆาธร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
163
อัครพล ตะโกทอง • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ