• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 127 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
2
•
รวีวรรณ สมบูรณ์ผล • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
•
กฤตนภา อารมย์ดี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
4
•
นางสาววรภร ชูสาย • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
5
•
สุภาวดี พลอยเพ็ชร์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
6
•
นางทิพย์รดี กัลยาณโยธิน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
7
•
ศิริบุญ บุญอนันต์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
8
•
นางสาวเสาวณีย์ สนธิเณร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
9
•
น.ส.ไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานบริหารทั่วไป
• ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
10
•
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
11
•
มารยาท ปานเพ็ง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ
12
•
นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานการเงิน
13
•
เอมอร เฟื่องชูนุช • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
14
•
น.ส. ฉลอง พยุงพันธ์ุ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
15
•
นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม • พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
16
•
นาง ฐิติพร พุกบางจาก • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
17
•
สุชญา คุ้มจีน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
18
•
น.ส.ธิดารัตน์ ประสารวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
19
•
นางสุกแสง ศรีจามร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
20
•
อัสมา หวังเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
21
•
นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์ • หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
22
•
นาย ภาณุวัฒน์ กัญญานก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23
•
น.ส.สุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
24
•
นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
25
•
ก้องภพ เปรมเจียม • เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
26
•
น.ส.จิดาภา เทพสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
27
•
น.ส. บุษฌา พรมตาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
28
•
นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
29
•
น.ส. ปิติพร อนันตาภรณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานบริหารทั่วไป
30
•
น.ส. จารุวรรณ ริ้วลายเงิน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
31
•
ศันสนีย์ อินทร์แก้ว • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
32
•
จารุณี จิตธนากรโกศล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
33
•
นางอุษา ณะบุตรจอม • ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
34
วรัณธร ฤทธิ์สยอง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
35
•
นพพล พุ่มพวง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
36
•
ศิรประภา ทรัพย์ประดิษฐ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ
• ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
37
•
ธัญญลักษณ์ จีระออน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
38
•
ณัฐชนนท์ จันทร์รัศมี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
39
ดำรงณ์ เชื้อจิตร • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
•
กนกวรรณ บัวคำปัน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
41
•
ธนาวดี บานแย้ม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
42
•
น.ส. ปุรานนท์ เอนกพาณิชย์กุล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
43
•
นราธร ลี้สมบูรณ์ผล • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
44
•
เพชรนภา ปะกาเว • ครูผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
45
•
วราภรณ์ แย้มผกา • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
46
•
สุกัญญา เกตุดี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
47
•
ธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48
•
นาย ธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
49
•
นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
50
•
สุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
51
•
นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
52
•
นางสาวทัศนีย์ ลีบาง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
53
•
นาง ภาวนา ปิฎกรัชต์ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
54
•
นาง วีนัสรา จตุพงศกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
55
•
นางสุนันทา สังขทัศน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
56
•
นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
57
•
วุฒิชัย พรมมา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
58
•
พรชัย รอดเจริญ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
59
•
สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
60
•
ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
61
•
ชมนาด พูลเพิ่มทรัพย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
62
•
น.ส. ขวัญใจ ชุดสนปักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
63
•
เต็มศิริ จุ้ยศุขะ • ครูผู้ช่วยงาน งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
64
•
นาย วิชญ์พล รอดอยู่ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
65
•
อนิรุทธิ์ ซัง • ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
66
•
นางสาวภัททชฎา คำพวง • หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
67
•
พัชรินทร์ กระแสวาส • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
68
•
ธนาพันธ์ มาสีกุก • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
69
•
ดารณี รังสิโรภาส • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
70
•
วันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
71
•
นาง สุดพิไล นักร้อง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
72
•
ไพรินทร์ เบญจชย • ครูผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
73
•
นางปุณิกา เจติยวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
74
•
นาย นิธิธัช จุลมกร • เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
75
•
ชนิดา ไชยวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
76
•
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
77
•
นาง พัชราภรณ์ พลเลิศ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
78
•
น.ส. สายสุดา สวนไพบูลย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
79
•
นาย ภัทระ จิรเดชโสภณ • ครูผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
80
กฤษฏี ศรีจามร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
81
เจนวิทย์ ครองตน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
82
ชญาดา เอี๊ยวเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83
ชาติชาย สมะวรรธนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
84
ชิต ไวสานฑ์สถล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
85
ธนิษฐา บารมี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
86
น.ส. กิ่งแก้ว แสงละออ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
87
น.ส. จินดา ทองอ่อน • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
88
น.ส. จุฑามาศ ยอดเมฆ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
89
น.ส. ธนพร กลั่นจิตร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
90
น.ส.ศศิพร อายุรไชย • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
91
น.ส.สายนภา รามพงษ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
92
น.ส.สุจารี พงษ์ตันสกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
93
นงลักษณ์ ชมขวัญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
94
นันทนา ศรีหาสาร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
95
นาง สมนึก มหาวิจิตร์ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
96
นาง สมปอง โกสุมา • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
97
นางณัฐญา ชุมโชติ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
98
นางณัฐวิภา ปะวันโน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
99
นางนฤมล เทพรักษา • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
100
นางวรนาฎ ปุยะกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
101
นางวรรณเพ็ญ อินทร์เอก • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
102
นางสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
103
นางสาวบุษรา แตงอ่อน • ครูผู้ช่วยงาน งานผลิตการค้า
• พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานบัญชี
104
นางสาวมลิวัลย์ มันวินา • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
105
นางเสาวพา เวศกาวี • ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
106
นาย ก้องเกียรติ เบญจพิพัฒน์กุล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
107
นาย ชำนาญ ทองอ่อน • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
108
นาย ชูชีพ กระแสวาส • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
109
นาย ทศพล เอี๊ยวเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
110
นาย ทองหล่อ พยุงพันธ์ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
111
นาย ทัณฑวัต ปานพุ่ม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
112
นาย ธีรวัฒน์ เงินอ้น • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
113
นาย สำราญ หงษ์โต • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
114
นาย สุนันท์ ทิมประเสริฐ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
115
นายบุญเลิศ พยุงพันธ์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
116
นายประสิทธิ์ ทิมประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
117
นายพิพัฒน์ เลิศรัศมีรุ่งเรือง • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
118
นายไพทูลย์ พยุงพันธ์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
119
พงธ์พันธ์ คำหาญ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
120
พิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
121
ภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว • ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
122
มาโนช มหารชพงศ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
123
เยาวลักษณ์ รัตนเกตุ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
124
ศิรวิทย์ ทวิรักษ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
125
โสภณ ตันพิริยะกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
126
อธิพัฒน์ ประกอบผล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
127
อนุชิต ปรมีศนาภรณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ