• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 137 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสุภัทรา สีห์สำเริง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
2
•
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
3
•
รวีวรรณ สมบูรณ์ผล • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
•
กฤตนภา อารมย์ดี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
5
•
นางสาววรภร ชูสาย • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
6
•
สุภาวดี พลอยเพ็ชร์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
7
•
นางทิพย์รดี กัลยาณโยธิน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
8
•
ศุภรัตน์ ใจสะอาด • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9
•
ศิริบุญ บุญอนันต์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
10
•
นางสาวเสาวณีย์ สนธิเณร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
11
•
น.ส.ไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานบริหารทั่วไป
• ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
12
•
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
13
•
มารยาท ปานเพ็ง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ
14
•
นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานการเงิน
15
•
เอมอร เฟื่องชูนุช • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
16
•
น.ส. ฉลอง พยุงพันธ์ุ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
17
•
นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม • พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
18
•
นาง ฐิติพร พุกบางจาก • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
19
•
สุชญา คุ้มจีน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
20
•
น.ส.ธิดารัตน์ ประสารวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
21
•
นางสุกแสง ศรีจามร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
22
•
อัสมา หวังเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
23
•
นางวันเพ็ญ ยิ้มเยื้อน • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
24
•
นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
25
•
นาย ภาณุวัฒน์ กัญญานก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26
•
น.ส.สุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
27
•
นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
28
•
ก้องภพ เปรมเจียม • เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
29
•
น.ส.จิดาภา เทพสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
30
•
น.ส. บุษฌา พรมตาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
31
•
นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
32
•
น.ส. ปิติพร อนันตาภรณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานบริหารทั่วไป
33
•
น.ส. จารุวรรณ ริ้วลายเงิน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
34
•
สุภาพร วีระพันธ์ยานนท์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35
•
ศันสนีย์ อินทร์แก้ว • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
36
•
ไปรยา เถลิงศักดาเดช • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
37
•
อุษณีษ์ ศุขสุทธิ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
38
•
จารุณี จิตธนากรโกศล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
39
•
นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
40
•
นางอุษา ณะบุตรจอม • ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
41
วรัณธร ฤทธิ์สยอง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
42
•
นพพล พุ่มพวง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
43
•
ศิรประภา ทรัพย์ประดิษฐ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
44
•
ธัญญลักษณ์ จีระออน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
45
ดำรงณ์ เชื้อจิตร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
46
•
นางถิรนุต ศรีคนองเกียรติ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
47
•
กนกวรรณ บัวคำปัน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
48
•
ธนาวดี บานแย้ม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
49
•
น.ส. ปุรานนท์ เอนกพาณิชย์กุล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
50
•
นราธร ลี้สมบูรณ์ผล • เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
51
•
เพชรนภา ปะกาเว • ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
52
•
วราภรณ์ แย้มผกา • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
53
•
สุกัญญา เกตุดี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
54
•
ธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55
•
นาย ธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
56
•
นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
57
•
สุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
58
•
นาง สุภาพร ทองแจ่ม • เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ
59
•
นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
60
•
นางสาวทัศนีย์ ลีบาง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
61
•
นาง ภาวนา ปิฎกรัชต์ • เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
62
•
นาง วีนัสรา จตุพงศกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
63
•
นางสุนันทา สังขทัศน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
64
•
นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
65
•
วุฒิชัย พรมมา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
66
•
พรชัย รอดเจริญ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
67
•
สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
68
•
ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
69
•
ชมนาด พูลเพิ่มทรัพย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
70
•
น.ส. ขวัญใจ ชุดสนปักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
71
•
เต็มศิริ จุ้ยศุขะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
72
•
นาย วิชญ์พล รอดอยู่ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ครูผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานห้องสมุด
73
•
อนิรุทธิ์ ซัง • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
74
•
นางสาวภัททชฎา คำพวง • ครูผู้ช่วยงาน งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
75
•
พัชรินทร์ กระแสวาส • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
76
•
ธนาพันธ์ มาสีกุก • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
77
•
ศุภกร แรงกสิวิทย์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
78
•
ดารณี รังสิโรภาส • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
79
•
วันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
80
•
นาง สุดพิไล นักร้อง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
81
•
ไพรินทร์ เบญจชย • ครูผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
82
•
นาง สุวรรณา สาสนรักกิจ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
83
•
นางปุณิกา เจติยวรรณ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
84
•
นาย นิธิธัช จุลมกร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
85
•
ชนิดา ไชยวงค์ • ครูผู้ช่วยงาน งานการเงิน
86
•
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
87
•
นาง พัชราภรณ์ พลเลิศ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
88
•
น.ส. สายสุดา สวนไพบูลย์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
89
•
นาย ภัทระ จิรเดชโสภณ • ครูผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
90
กฤษฏี ศรีจามร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
91
เจนวิทย์ ครองตน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
92
ชญาดา เอี๊ยวเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
93
ชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
94
ชาติชาย สมะวรรธนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
95
ชิต ไวสานฑ์สถล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ครูผู้ช่วยงาน งานปกครอง
96
ธนิษฐา บารมี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
97
น.ส. กิ่งแก้ว แสงละออ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
98
น.ส. ขนิษฐา ละเอียดอ่อน • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
99
น.ส. จินดา ทองอ่อน • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
100
น.ส. จุฑามาศ ยอดเมฆ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
101
น.ส. ธนพร กลั่นจิตร • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
102
น.ส.ศศิพร อายุรไชย • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
103
น.ส.สายนภา รามพงษ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
104
น.ส.สุจารี พงษ์ตันสกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
105
นงลักษณ์ ชมขวัญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
• ครูผู้ช่วยงาน งานโสตทัศนศึกษา
106
นันทนา ศรีหาสาร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
107
นาง สมนึก มหาวิจิตร์ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
108
นาง สมปอง โกสุมา • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
109
นางณัฐญา ชุมโชติ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
110
นางณัฐวิภา ปะวันโน • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพ
111
นางนฤมล เทพรักษา • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
112
นางวรนาฎ ปุยะกุล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
113
นางวรรณเพ็ญ อินทร์เอก • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
114
นางสาวบุษรา แตงอ่อน • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• ครูผู้ช่วยงาน งานบัญชี
115
นางสาวสนิฏฐา โม่มาลา • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ครูผู้ช่วยงาน งานกิจกรรม
116
นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ • ครูผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
117
นางเสาวพา เวศกาวี • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานปกครอง
118
นาย ก้องเกียรติ เบญจพิพัฒน์กุล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
119
นาย ชำนาญ ทองอ่อน • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
120
นาย ชูชีพ กระแสวาส • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
121
นาย ทศพล เอี๊ยวเจริญ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
122
นาย ทองหล่อ พยุงพันธ์ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
123
นาย ทัณฑวัต ปานพุ่ม • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
124
นาย ธีรวัฒน์ เงินอ้น • เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
125
นาย สำราญ หงษ์โต • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
126
นาย สุนันท์ ทิมประเสริฐ • ภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
127
นายบุญเลิศ พยุงพันธ์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
128
นายประสิทธิ์ ทิมประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
129
นายพิพัฒน์ เลิศรัศมีรุ่งเรือง • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
130
นายไพทูลย์ พยุงพันธ์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
131
พิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
132
เยาวลักษณ์ รัตนเกตุ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
133
โสภณ ตันพิริยะกุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
134
อธิพัฒน์ ประกอบผล • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
135
อนุชิต ปรมีศนาภรณ์ • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
• ครูผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ
136
อรุณี เมฆาธร • ครูประจำแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
137
อัครพล ตะโกทอง • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ