ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลแบบประเมินผลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาโดยด่วน (V-COP.Net) Alternate Text 11/12/2557
รับสมัครนักเรียนโควตา สำหรับนักเรียนที่จบระดับประกาศนียบัตนวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ Alternate Text 10/11/2557
รับสมัครนักเรียนโควตา สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ Alternate Text 10/11/2557
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) Alternate Text 29/8/2557
เรื่อง การขอ E-Mail @panitthon.ac.th Alternate Text 21/4/2557
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษามหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง รายละเอียดทักษะการแข่งขันวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 Alternate Text 3/12/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม) Alternate Text 19/11/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ Alternate Text 19/11/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันและใบสมัคร การแข่งขันทักษะ Web Application Alternate Text 5/11/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันและใบสมัคร การแข่งขันทักษะ Animation Alternate Text 5/11/2557
สัมมนาเปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน” เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๖๑ โดยมี คุณบำรุง สำเนียงงาม นักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. เป็นวิทยากร และมีนักเรียนนักศึกษา แผนกการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษามหานคร Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมอื่น ๆ ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับอาชีวศึกษามหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจัดโครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ของนักเรียนระดับ ปวช. ๓ และ นักศึกษาระดับ ปวส. ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ณ ห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี มหาเถร) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน. 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้
ผอ.สุเทพ สุวรรณกลาง ประธานกรรมการ
ผอ.สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ รองประธาน
รองฯ ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล กรรมการ
รองฯ สิริสมัย เย็นรัมย์ กรรมการ
รองฯ สำเริง ชูสุข กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมวันลอยกระทง Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมวันลอยกระทง) ประจำปี 2557 เพื่อบูฃาพระแม่คงคา ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์เป็นเทพมารดาผู้รักษาแม่น้ำลำคลองให้อุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทยจึงกำหนดจัดการประกวดประดิษฐ์กระทง ณ บริเวณอาคาร 2 (ชั้นล่าง) และจัดประกวดนางนพมาศ อาคาร 9 (ชั้นล่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง กำหนดการจัดงาน มหกรรม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพนะเกียรติ" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๕๘ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ๒๕๕๗" Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 17 Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง การขอสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ ภายในสถานศึกษา โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง บริษัท AIS 3G เข้าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในสถานศึกษา Alternate Text 24/10/2557
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 3/12/2557
บริษัท พลัส สเปซ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เกทซอฟท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เรนโบว์ อาร์ท จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เอส พี อาร์ ฟู๊ต อินดัสทรี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท พรานนกอุตสาหกรรม จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท คาร์บอน คิงส์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 20/10/2557
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐๐/๓๕ Mbps ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 16/12/2557
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 8/12/2557
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 3/12/2557
เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 26/11/2557
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด Alternate Text 14/11/2557
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 12/11/2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) จำนวน ๑๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถ Alternate Text 11/11/2557
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์ ปี2558 Alternate Text 4/11/2557
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 410355 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th