ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่
เรื่อง สอบราคาเช้าเครื่องคมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี Alternate Text 22/3/2560
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 22/3/2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ Alternate Text 16/3/2560
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Alternate Text 16/3/2560
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ Alternate Text 16/3/2560
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 17/2/2560
เรื่อง ประกวดราคาต้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 31/1/2560
เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 24/1/2560
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีออนไลน์ Alternate Text 24/1/2560
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) Alternate Text 24/1/2560
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ Alternate Text 23/1/2560
เรื่อง ขั้นตอนการมอบตัว Alternate Text 19/1/2560
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครตา Alternate Text 19/1/2560
เรื่อง เอกสารที่ต้องได้รับในการฝึกงาน Alternate Text 10/1/2560
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย Alternate Text 13/11/2559
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Alternate Text 9/11/2559
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช 1และปวส 1ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 Alternate Text 3/10/2559
บริการถ่ายรูปฟรีที่สนามหลวง สามารถดาวน์โหลดที่นี่ครับ Alternate Text
เรื่อง เกณฑ์ทักษะวิชาชีพ แลพทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Alternate Text 8/8/2559
แบบสอบถามความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลประจำตัวผู้เรียน Alternate Text 29/9/2559
open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครงองตน เป็นประธานในพิธีเปิด Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครงองตน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา Alternate Text
      นายเจนวิทย์ ครงองตน เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสื้อประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จ.สระบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีร่วมกับวัดบางแวก จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณวัดบางแวก

[ดูภาพเพิ่มเติม]
อบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ Alternate Text
      อบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปวะบุตร วิทยาลัยพณิชการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
รวมพลังแห่งความภักดีน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ Alternate Text
      รวมพลังแห่งความภักดีน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย Alternate Text
      การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะ Alternate Text
      ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะ โดยมี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
แข่งทักษะบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Alternate Text
      แข่งทักษะบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน Alternate Text
      ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับภูมิภาค ที่ได้เข้าร่วม ค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ ๑๐

[ดูภาพเพิ่มเติม]
กฐินพระราชทาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ Alternate Text
      พิธีถวายกฐินพระราชทาน ๒๕๕๙ ณ วัดบางแวก

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พีธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Alternate Text
      พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Alternate Text
     

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 28/2/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 28/2/2560
เรื่อง ประกวดราคาต้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 31/1/2560
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 19/1/2560
เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาคาร ๘ Alternate Text 17/11/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย Alternate Text 3/11/2559
เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Alternate Text 3/11/2559
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาคาร๘ Alternate Text 2/11/2559
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช ๑) Alternate Text 2/11/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Alternate Text 20/10/2559
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช.๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Alternate Text 29/9/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 784720 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th