ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง การขอ E-Mail @panitthon.ac.th Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) Alternate Text 20/5/2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม 5 สAlternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษาAlternate Text
      ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฏาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557Alternate Text
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 19 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวส.1,2Alternate Text
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักศึกษา ระดับ ปวส.1,2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.2,3Alternate Text
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.2,3 ประจำปีการศึกษา 2557 แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 8 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจอาหาร ณ เวทีอาคาร 9 ระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดอบรมภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษาAlternate Text
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดอบรมภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา ณ เวทีอาคาร 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกAlternate Text
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ เวทีอาคาร 5 และอบรมแกนนำเยาวชนสดใสไร้ครันบุหรี่ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปวบุตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ประชุมครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจัดประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมไพโรจน์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าศึกษาต่อ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าศึกษาต่อ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
การประชุมนิเทศคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิณภายในโดยต้นสังกัดAlternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการประชุมนิเทศคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิณภายในโดยต้นสังกัดโดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ร่วมพิธีรดน้ำวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อปรึกษาการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมมูลนิธิ อาคาร 7 ชั้น 2 วันที่ 13 มีนาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
      วิทยาลัยพณิชการธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 2/2556 โดย ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ประธานกรรมการวิทยาลัย ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของทางวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ อาคาร 7 ชั้น 2 วันที่ 14 มีนาคม 2557
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
      ดร.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียสุพริม จำกัดและผู้บริหารสถานประกอบการ เป็นวิทยากรวิพากย์ หลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ให้แก่ ผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี
การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริม หอมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก สถานประกอบการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
วันสถาปนาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
      นางลัดดา สุขปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ มีพิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหาร มีอดีตผู้อำนวยการ ครูเกษียณอายุราชการ คณะครู สมาคมมูลนิธิสัณฑ์พรนิมิตร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมงาน ณ อาคาร 3 (ชั้นล่าง) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง การประกวด Sticker LINE Design Contest ของบริษัท เจ.บี.พี.อินเทอร์เนชั่ลแนล เพ็นท์ จำกัด Alternate Text 6/6/2557
เรื่อง งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 (TK Forum 2014) Alternate Text 4/6/2557
เรื่อง การประชุมระดับเยาวชน UNESCO ESD Youth Conference Alternate Text 4/6/2557
เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ Alternate Text 4/6/2557
เรื่อง โครงการปัญญาชน คนทำดีปีที่ 2 Alternate Text 4/6/2557
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
บริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 13/6/2557
บริษัทไอ เอ็ม ดี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 4/6/2557
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์ Alternate Text 8/7/2557
เรื่อง เรื่องผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 Alternate Text 20/6/2557
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 358897 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon2012@gmail.com