ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฏหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง ประกวดออกแบบโลโก้วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 28/11/2558
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเลขานุการ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย และพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 - 2559 Alternate Text 19/11/2558
เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง การจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง และการประกวดนางนพมาศ Alternate Text 17/11/2558
เรื่อง การรับนักเรียนโควตา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว Alternate Text 16/11/2558
เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน Alternate Text 06/11/2558
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Alternate Text 06/11/2558
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียน ปวช-ปวส ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ Alternate Text 8/9/2558
ประเมินมาตรฐานดีเด่นครั้งที่2 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี องค์การนักวิชาชีพใรอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2558
วางพวงมาลา รด Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีพานักศึกษารักษาดินแดนไปวางพวงมาลา ที่กรมการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ วันมหาธีรราชเจ้า
วันมหาธีรราชเจ้า Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พาลูกเสือร่วมวางพวงมาลาในวันมหาธีรราชเจ้า ที่พระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่6 สวนลุมพินี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวันลอยกระทง Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดประกวดกระทง และจัดประกวดนางนพมาศ 25 พฤศจิกายน 2558
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสุวรรณา สาธนรักกิจAlternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรียินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสุวรรณา สาธนรักกิจ ด้วยความยินดียิ่ง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับครูบรรจุใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุณี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
นักศึกษารางวัลพระราชทาน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2557 นาย สิทธิกร มั่นกิจ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
สัมมนาการตลาด Alternate Text
      สัมมนาการตลาด คุณมงคล รุ่งประกายทรัพย์ กรรมการบริหารบริษัท เอ็ม.พลาสติก แอนด์ โพลีน-โปรดักส์ จำกัด เป็นวิทยากรสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจไทย ก้าวสู่ ASEAN" โดยมีนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาการตลาดเข้าร่วมสัมมนา เป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 761 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
"คลิป" สัมมนาสร้างเครือข่าย Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ "ทวิภาคี มิติสู่ความยั่งยืน" โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท?ยเป็นวิทยากร และมีประธานชุมชนเขตภาษีเจริญ บางแค ตลิ่งชัน บางกอกน้อย และบางกอกใหญ่ เข้าร่วมสัมมนามากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ผ่าวิกฤตธุรกิจไทย ขายอย่างไงไม่ขาดทุน Alternate Text
      สัมมนาการตลาด คุณมงคล คำล้นค่า ประธานกรรมการบริหารบริษัทมงคลการช่าง จำกัด วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการตลาด "ผ่าวิกฤตธุรกิจไทย ขายอย่างไงไม่ขาดทุน" เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวศีล 5 เพื่อคุณภาพชีวิต Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ร่วมกับ วัดบางแวก เพื่อดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวศีล 5 เพื่อคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศิลาภิรมย์ จังหวัด นครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ยกเลิกการสอบถามราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช. ๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช.๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 25/8/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Alternate Text 21/8/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 Alternate Text 14/8/2558
เรื่อง สอบราคาเช่าเครี่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๗ เครี่อง ระยะเวลา ๑ ปี Alternate Text 10/8/2558
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 581517 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th