ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่
เรื่อง การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา Alternate Text 22/07/2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 12/07/2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 28/06/2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 31/05/2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 16/05/2562
เรื่อง บัตรลงทะเบียนเรียนล่าช้านักเรียนระดับปวช. และนักศึกษาระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 1/2562 Alternate Text 14/05/2562
เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 Alternate Text 08/05/2562
เรื่อง ประกาศรายชื่อ กลุ่มเรียน รหัสประจำตัว นักเรียน-นักศึกษา(ใหม่) ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 11/04/2562
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวช1. และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 2/04/2562
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประดาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 29/03/2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีกาศศึกษา 2562 Alternate Text 25/03/2562
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา 2 ประจำปีกาศศึกษา 2562 Alternate Text 25/02/2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา 2 ประจำปีกาศศึกษา 2562 Alternate Text 13/02/2562
เรื่อง การจัดสอนชดเชย Alternate Text 13/02/2562
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด25.00x70.00เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 25/01/2562
เรื่อง วิธีกรอกข้อมูล V-cop Alternate Text 25/01/2562
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระบบโควตาพิเศษ Alternate Text 24/01/2562
เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ Alternate Text 23/01/2562
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาการตลาดระบบโควตาพิเศษ Alternate Text 15/01/2562
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา2562 Alternate Text 11/12/2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควต้าประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 4/11/2561
เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียน Alternate Text 4/11/2561
เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ Alternate Text 31/10/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text 4/9/2561
ประมวลภาพพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Alternate Text
      พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วันนก วัดบางแวก และวัดวิจิตรการนิมิตร (วัดหนัง) Alternate Text
      วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00น. วิทยาลัยพณิชการธนบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วันนก วัดบางแวก และวัดวิจิตรการนิมิตร (วัดหนัง) เพื่อเป็นการสื่อสานประเพณีไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพยินดีต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Alternate Text
      วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 น. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ยินดีต้อนรับ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text
      วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00น. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวเปิด กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงโทษ จากสารเสพติด ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพกิจกรรมน้อมจิต วันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text
      วันที่ 13 กันยายน 2562 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรมน้อมจิต วันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นการปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา มีความกตัญญูกตเวทีต่อครู

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562 Alternate Text
      วันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักโทษ ของสารเสพติด ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินี ประจำปี 2562 Alternate Text
      พิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีกาศศึกษา 2562 Alternate Text
      ประมวลภาพเข้าค่ายธรรม ประจำปีกาศศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสามง่าม ตำบล ลำโพ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 Alternate Text
      พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพณิชการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างพัฒนาชุมชน Alternate Text
      ประมวลภาพ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างพัฒนาชุมชน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยพณิชการธนบุรี และ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ วัดกำแพงบางจาก

[ดูภาพเพิ่มเติม]
ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะภาษาจีน Alternate Text
      ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะภาษาจีน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องภาษาจีน วิทยาลัยพณิชการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
สอบมาตรฐาน V-NET นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 Alternate Text
      สอบมาตรฐาน V-NET นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา2561 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

[ดูภาพเพิ่มเติม]
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา61 Alternate Text
      พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา61 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล

[ดูภาพเพิ่มเติม]
การประกวด/แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ลงวันที่
เรื่อง ใบสมัครและเกณฑ์การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Alternate Text 15/11/2561
เรื่อง กำหนดการการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยพณิชการธนบุรี Alternate Text 15/11/2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job News @office7) Alternate Text 28/01/2562
เรื่อง การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ Alternate Text 2/10/2561
เรื่อง กิจกรรมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "โครงการกลับบ้านปลอดภัย" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท Alternate Text 2/10/2561
เรื่อง บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานประจำ เป็นจำนวนมาก Alternate Text 29/3/2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาแบบเสมือนจริง Simulation Speaking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 20/03/2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงอาคาร ๗ (งานประชาสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 18/03/2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด25.00x70.00เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Alternate Text 01/03/2562
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1052849 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th