ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฏหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเลขานุการ การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย และพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 - 2559 Alternate Text 19/11/2558
เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง การจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง และการประกวดนางนพมาศ Alternate Text 17/11/2558
เรื่อง การรับนักเรียนโควตา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว Alternate Text 16/11/2558
เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน Alternate Text 06/11/2558
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Alternate Text 06/11/2558
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียน ปวช-ปวส ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ Alternate Text 8/9/2558
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสุวรรณา สาธนรักกิจAlternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรียินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสุวรรณา สาธนรักกิจ ด้วยความยินดียิ่ง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับครูบรรจุใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุณี
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
นักศึกษารางวัลพระราชทาน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2557 นาย สิทธิกร มั่นกิจ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
สัมมนาการตลาด Alternate Text
      สัมมนาการตลาด คุณมงคล รุ่งประกายทรัพย์ กรรมการบริหารบริษัท เอ็ม.พลาสติก แอนด์ โพลีน-โปรดักส์ จำกัด เป็นวิทยากรสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจไทย ก้าวสู่ ASEAN" โดยมีนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาการตลาดเข้าร่วมสัมมนา เป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 761 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
"คลิป" สัมมนาสร้างเครือข่าย Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ "ทวิภาคี มิติสู่ความยั่งยืน" โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท?ยเป็นวิทยากร และมีประธานชุมชนเขตภาษีเจริญ บางแค ตลิ่งชัน บางกอกน้อย และบางกอกใหญ่ เข้าร่วมสัมมนามากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ผ่าวิกฤตธุรกิจไทย ขายอย่างไงไม่ขาดทุน Alternate Text
      สัมมนาการตลาด คุณมงคล คำล้นค่า ประธานกรรมการบริหารบริษัทมงคลการช่าง จำกัด วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการตลาด "ผ่าวิกฤตธุรกิจไทย ขายอย่างไงไม่ขาดทุน" เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวศีล 5 เพื่อคุณภาพชีวิต Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้ร่วมกับ วัดบางแวก เพื่อดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวศีล 5 เพื่อคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศิลาภิรมย์ จังหวัด นครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ยกเลิกการสอบถามราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช. ๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช.๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 25/8/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Alternate Text 21/8/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 Alternate Text 14/8/2558
เรื่อง สอบราคาเช่าเครี่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๗ เครี่อง ระยะเวลา ๑ ปี Alternate Text 10/8/2558
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 580286 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th