ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
รับสมัครนักเรียนโควตา สำหรับนักเรียนที่จบระดับประกาศนียบัตนวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ Alternate Text 10/11/2557
รับสมัครนักเรียนโควตา สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ Alternate Text 10/11/2557
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) Alternate Text 29/8/2557
เรื่อง การขอ E-Mail @panitthon.ac.th Alternate Text 21/4/2557
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษามหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม) Alternate Text 19/11/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ Alternate Text 19/11/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันและใบสมัคร การแข่งขันทักษะ Web Application Alternate Text 5/11/2557
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันและใบสมัคร การแข่งขันทักษะ Animation Alternate Text 5/11/2557
ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ณ ห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี มหาเถร) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน. 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้
ผอ.สุเทพ สุวรรณกลาง ประธานกรรมการ
ผอ.สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ รองประธาน
รองฯ ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล กรรมการ
รองฯ สิริสมัย เย็นรัมย์ กรรมการ
รองฯ สำเริง ชูสุข กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมวันลอยกระทง Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมวันลอยกระทง) ประจำปี 2557 เพื่อบูฃาพระแม่คงคา ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์เป็นเทพมารดาผู้รักษาแม่น้ำลำคลองให้อุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทยจึงกำหนดจัดการประกวดประดิษฐ์กระทง ณ บริเวณอาคาร 2 (ชั้นล่าง) และจัดประกวดนางนพมาศ อาคาร 9 (ชั้นล่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานมุทิตา คารวะคุณครู Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานมุทิตา คารวะคุณครู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
จพร. จัดโครงการหารายได้และออมทรัพย์ กิจกรรมออมทรัพย์ Alternate Text
      จพร. จัดโครงการหารายได้และออมทรัพย์ กิจกรรมออมทรัพย์ "ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจฝากเงินตามโครงการหารายได้และออมทรัพย์ กิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 กลุ่ม 308"
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "SMEs ไทยก้าวไกลสู้ ASEAN" Alternate Text
      การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "SMEs ไทยก้าวไกลสู้ ASEAN" อาจารย์ ณัฐดนัย ประพันธ์พจน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมนนาหัวข้อ SMEs ไทยก้าวไกลสู้ ASEAN วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 761 โดยมีนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดจำนวน 53 คน เข้าร่วมการสัมมนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโดยนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด กลุ่ม การตลาด 203
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "หน้าสวย รวยทรัพย์" Alternate Text
      การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "หน้าสวย รวยทรัพย์"คุณคงศักดิ์ พลเยี่ยม คุณศิริพร พรหมมา คุณสิริการต์เศรษศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาหัวข้อ หน้าสวย รวยทรัพย์ วันอังคาร 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 761 โดยยมีนักศึกษาแผนกการตลาดจำนวน 53 เข้ารวมการสัมมนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโดยนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด กลุ่ม การตลาด 203
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี       วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
การศีกษาดูงานด้านการตลาด
      นักศึกษาแผนกการตลาด ระดับปวส.2 เข้าศีกษาดูงานด้านการตลาดเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริษัท คลีรัตน์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
      นักเรียนแผนกการเลขา ระดับปวช.3 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมการทำบุญในพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมประทีปปฐมกสิกุลในวันที่ 6 สิงหามคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 15.00 น
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เมื่อเปิดความคิด ชีวิตก็กว้างไกล”
      การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เมื่อเปิดความคิด ชีวิตก็กว้างไกล” คุณธนเดช บัวหอม และคุณธนกฤต ษักดามหามงคล เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการสัมมนาหัวข้อเมื่อเปิดความคิด ชีวิตก็กว้างไกล วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง761 โดยมีนักศึกษาแผนกการตลาดจำนวน 48 คน เข้าร่วมการสัมมนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโดยนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดกลุ่ม 203.
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การตลาดออนไลน์”
      การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การตลาดออนไลน์” คุณคมกฤต สุวรรณมาก และคุณอัศวณัฏฐ์ ณฤรัชพลังกร เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการสัมมนาหัวข้อการตลาดออนไลน์ วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องไพโรจน์ คลังสิน โดยมีนักศึกษาแผนกการตลาดจำนวน 54 คน เข้าร่วมการสัมมนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโดยนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดกลุ่ม 203.
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม 5 ส
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษา
      ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฏาคม 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 19 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับ ปวส.1,2
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักศึกษา ระดับ ปวส.1,2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.2,3
     วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.2,3 ประจำปีการศึกษา 2557 แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 8 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจอาหาร ณ เวทีอาคาร 9 ระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง กำหนดการจัดงาน มหกรรม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพนะเกียรติ" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๕๘ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ๒๕๕๗" Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 17 Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง การขอสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ ภายในสถานศึกษา โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Alternate Text 28/10/2557
เรื่อง บริษัท AIS 3G เข้าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในสถานศึกษา Alternate Text 24/10/2557
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 Alternate Text 21/7/2557
เรื่อง การประกวด Sticker LINE Design Contest ของบริษัท เจ.บี.พี.อินเทอร์เนชั่ลแนล เพ็นท์ จำกัด Alternate Text 6/6/2557
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
บริษัท พลัส สเปซ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เกทซอฟท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เรนโบว์ อาร์ท จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท เอส พี อาร์ ฟู๊ต อินดัสทรี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท พรานนกอุตสาหกรรม จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 28/10/2557
บริษัท คาร์บอน คิงส์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 20/10/2557
บริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 13/6/2557
บริษัทไอ เอ็ม ดี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 4/6/2557
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ห้อง Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด Alternate Text 14/11/2557
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 12/11/2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) จำนวน ๑๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถ Alternate Text 11/11/2557
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์ ปี2558 Alternate Text 4/11/2557
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 12/9/2557
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 Alternate Text 13/8/2557
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์ Alternate Text 8/7/2557
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 400196 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th