ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ผู้สนับสนุน
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง รับสมัครนักเรียน ระดับปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-15.00น. ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน ระดับปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557 Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง ปฏิทินสำหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2557 Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อและกลุ่มเรียน ปวส.1 Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อและกลุ่มเรียน ปวช.1 ระบบสมัครปกติ Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อและกลุ่มเรียน ปวช.1 ระบบโควตารอบที่1 และรอบที่2 Alternate Text 21/4/2557
เรื่อง นักเรียน ปวช.1 ระบบโควตานักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 Alternate Text 11/4/2557
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ร่วมพิธีรดน้ำวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชาAlternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อปรึกษาการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมมูลนิธิ อาคาร 7 ชั้น 2 วันที่ 13 มีนาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีAlternate Text
      วิทยาลัยพณิชการธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 2/2556 โดย ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ประธานกรรมการวิทยาลัย ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของทางวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ อาคาร 7 ชั้น 2 วันที่ 14 มีนาคม 2557
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะAlternate Text
      ดร.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียสุพริม จำกัดและผู้บริหารสถานประกอบการ เป็นวิทยากรวิพากย์ หลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ให้แก่ ผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี
การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริม หอมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก สถานประกอบการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
วันสถาปนาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
      นางลัดดา สุขปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ มีพิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหาร มีอดีตผู้อำนวยการ ครูเกษียณอายุราชการ คณะครู สมาคมมูลนิธิสัณฑ์พรนิมิตร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมงาน ณ อาคาร 3 (ชั้นล่าง) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30 น.
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556
      นางลัดดา สุขปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2556 มีการรายงานผลการดำเนินงานองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรนักศึกษาองค์การและครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
คอมปริทัศน์และการประกวดดาว - เดือน ประจำปีการศึกษา 2556
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคอมปริทัศน์และการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 มีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน การทำโครงการนักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการประกวดดาว – เดือน ณ อาคาร 9 ชั้นล่าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ศศิประภา งามขำ
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับนางศศิประภา งามขำ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดโครงการวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
      นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีการประกวดโครงการวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ปวะบุตร (อาคาร 6 ชั้น 4) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
การแข่งขันทักษะ การประกวด Webpageระดับชาติ
      คุณครูภัททชฎา คำพวง ครูพรชัย รอดเจริญ ครูผู้ควบคุมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด Webpage ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย 1. นายธนวิน นิโครธะสวัสด์ กลุ่ม คพ.102 2. นายปวริศ สายพงษ์ กลุ่ม คพ.202
แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ
      นายพิชิตชัย สุวรรณวงศ์ กลุ่ม 301 แผนกการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 7 กุมภาพันธ์ 2557
การแข่งขันทักษะ การประกวด Animation ระดับชาติ
      คุณครูสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ คุณครูปภาดา อาจไพรินทร์ ครูผู้ควบคุมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด Animation ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย 1. นายสรายุทธ กระแสร์ฉาย กลุ่ม 313 2. นางสาวอภิฤดี อุดมพืช กลุ่ม 313
แข่งขันดนตรีไทยประเภทขลุ่ย ระดับชาติ
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย
รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส.
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าศึกษาต่อ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษามหานคร ประจำปี 2557 Alternate Text 30/3/2557
เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาส่งเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตโคมไฟ LED Alternate Text 7/2/2557
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557 Alternate Text 5/2/2557
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
บริษัทไอ เอ็ม ดี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
บริษัท เรนโบว์อาร์ท จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
บริษัท ฟิชชั่นซอฟต์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
บริษัท สหชัยเอกประสิทธิ์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
สำนักงานบัญชร ธนาคม ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
บริษัท พร้อมท์ พรุ๊ฟ จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 30/3/2557
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพทึบแสง ประจำปีงบประมาณ 2557 Alternate Text 19/3/2557
เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 Alternate Text 13/2/2557
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 334975 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon2012@gmail.com