ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ Alternate Text 28/1/2558
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภาประจำปี ๒๕๕๘ Alternate Text 28/1/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการ การประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ Alternate Text 28/1/2558
ขอความร่วมมือแต่งกายประจำวัน Alternate Text 15/1/2558
รับสมัครนักเรียนโควตา สำหรับนักเรียนที่จบระดับประกาศนียบัตนวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ Alternate Text 10/11/2557
รับสมัครนักเรียนโควตา สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ Alternate Text 10/11/2557
เรื่อง การขอ E-Mail @panitthon.ac.th Alternate Text 21/4/2557
สอบ V-NET Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับคัดเลือกจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ให้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 วันที่ 24 มกราคม 2558 และระดับ ปวส. 2 วันที่ 25 มกราคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
งานกีฬาสีภายใน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
สัมมนาเปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน Alternate Text
      นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนฝัน ผันเป็นเงิน” เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๖๑ โดยมี คุณบำรุง สำเนียงงาม นักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. เป็นวิทยากร และมีนักเรียนนักศึกษา แผนกการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษามหานคร Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมอื่น ๆ ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับอาชีวศึกษามหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจัดโครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ของนักเรียนระดับ ปวช. ๓ และ นักศึกษาระดับ ปวส. ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล
ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ณ ห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี มหาเถร) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน. 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้
ผอ.สุเทพ สุวรรณกลาง ประธานกรรมการ
ผอ.สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ รองประธาน
รองฯ ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล กรรมการ
รองฯ สิริสมัย เย็นรัมย์ กรรมการ
รองฯ สำเริง ชูสุข กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมวันลอยกระทง Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมวันลอยกระทง) ประจำปี 2557 เพื่อบูฃาพระแม่คงคา ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์เป็นเทพมารดาผู้รักษาแม่น้ำลำคลองให้อุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทยจึงกำหนดจัดการประกวดประดิษฐ์กระทง ณ บริเวณอาคาร 2 (ชั้นล่าง) และจัดประกวดนางนพมาศ อาคาร 9 (ชั้นล่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"แคมป์ผู้ประกอบการ:ปั้นตัวเล็ก เด็กหัวการค้า" Alternate Text 27/1/2558
เรื่อง กำหนดการจัดงาน มหกรรม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพนะเกียรติ" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Alternate Text 17/11/2557
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๕๘ Alternate Text 17/11/2557
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง Alternate Text 28/1/2558
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Alternate Text 14/1/2558
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน Alternate Text 3/12/2557
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/1/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 26/1/2558
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ Alternate Text 19/1/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร Alternate Text 12/1/2558
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม Alternate Text 12/1/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 7/1/2558
เรื่อง สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐๐/๓๕ Mbps ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 16/12/2557
นายจิรพันธ์ พุทธรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 426267 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th