ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 Alternate Text 29/1/2559
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 Alternate Text 29/1/2559
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text 22/1/2559
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร พ.ศ.2559) Alternate Text 13/1/2559
เรื่อง แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Alternate Text 11/1/2559
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฏหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) Alternate Text 28/8/2558
เรื่อง การรับนักเรียนโควตา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว Alternate Text 16/11/2558
เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน Alternate Text 06/11/2558
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Alternate Text 06/11/2558
โครงการนิทรรศการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปริทัศน์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Alternate Text
      แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการนิทรรศการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัย Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอร่วมแสดงความยินดี กับ
> นางสาวกัญญาพัชร วงศ์ไทย ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ ประเภทปืนสั้น จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
> นางสาวแก้วกนก ชมภูวิเศษ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสากลหญิง และรางวัลชนะเลิศ อาชีวอาเซียน
> นายชุตินธร กล้าสู้ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ดนตรีไทยประเภทระนาดไม้แข็ง
ในงาน การแข่งขันทักษะพื้นฐานในการประชุมทางวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกเข้าให้การประเมิน ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2557 นาย สิทธิกร มั่นกิจ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ นายเจนวิทย์ ครองตน,นายประเสริฐ จันโททัย,ดร.อนันท์ งามสะอาด,น.ส.เมษยา ชิ้นอาภรณ์,น.ส.ทัศนี ลี้จากภัย,น.ส.มัลลิกา โสภณลัคนา,น.ส.สมฤทัย ทรงสิทธิโชค,นางปวรวรรณ กระจาย และน.ส.ชวนจิตเอี่ยมฉ่ำ วิทยาลัยได้รับเกียรติจาก พระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก ,ส.ก. สุธา นิติภานนท์ ตัวแทนชุมชน และดร. บุญเลิศ ไพรินทร์ ประธานกรรมการวิทยาลัย ในการให้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ สมเด็จพระธีรญาณมุณี
งานกีฬาสี ครั้งที่ 36 Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559
ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดโครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 60 รูป ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 5 และร่วมฟังเทศน์ ณ บริเวณหอประชุมประธีปปฐมกสิกุล ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
กิจกรรม MARKETING TO ARMY Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยแผนกวิชาการตลาดจัดโครงการ MARKETING TO ARMY การออกร้านของนักเรียน นักศึกษา ชมการแสดงดนตรี และประกวด Mr.&Miss Marketing ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 5 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยชมรมภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2558 มีการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 9 ชั้นล่าง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558
พิธีลงนามความร่วมมือ Alternate Text
      พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับ วิทยาลัยเอส.เอ็ม.เค.เมติกาคอม วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ สมเด็จพระธีรญาณมุณี
วันพ่อแห่งชาติ Alternate Text
      วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมประธีป ปฐมกสิกุลวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่
เรื่อง หลักการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา Alternate Text 22/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นบริการ" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6 Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง" Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) Alternate Text 9/9/2558
ข่าวรับสมัครงาน ลงวันที่
รับนักเรียน(ปวส.)ฝึกงานของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) Alternate Text 11/11/2558
รับสมัครพนักงาน Part-time เทศกาลปีใหม่ Alternate Text 31/8/2558
ประกาศรับสมัครงานบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Alternate Text 7/8/2558
รับสมัครงาน บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด Alternate Text 3/8/2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีบัญชี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 1/2/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการบัญชี จำนวน 1 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 3 ชุด Alternate Text 18/1/2559
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 15/1/2559
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 14/1/2559
เรื่อง สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 220/40 Mbps ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 Alternate Text 25/12/2558
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Alternate Text 9/12/2558
เรื่อง ยกเลิกการสอบถามราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพระดับ ปวช. ๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Alternate Text 9/9/2558
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 28/8/2558
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 626925 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th