ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
เอกสารดาวน์โหลด สำหรับนักเรียน - นักศึกษา
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
คู่มือการจัดทำโครงการวิชาชีพ2560
เอกสารมอบตัว ปวช
เอกสารมอบตัว ปวส
เอกสารที่ต้องได้รับในการฝึกงาน
คู่มือจัดทำโครงการกิจกรรม อวท
คู่มือจัดทำโครงการ.
หนังสือการนำผลงานโครงงานทางวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์.
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ปวส.
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ปวช.
ตัวอย่าง Storyboard
คู่มือการจัดทำเว็บโครงการพัฒนาเว็บเพจ
ขั้นตอนการดำเนินการบทที่ ๓
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046823 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th