ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
สอบ Pre V-Net วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ระดับ ปวช.3
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน 100 คะแนน
 1. 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ดูแนวข้อสอบ...
 2. 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ดูแนวข้อสอบ...
 3. 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ดูแนวข้อสอบ...
 4. 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ ดูแนวข้อสอบ...
 5. 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย ดูแนวข้อสอบ...
 6. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ดูแนวข้อสอบ...
 7. ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
 8. ความรู้เรื่อง ICT
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน
 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
 2. ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 150 คะแนน
 1. 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ดูแนวข้อสอบ...
 2. 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล ดูแนวข้อสอบ...
 3. 2001-0007 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ ดูแนวข้อสอบ...
 4. 2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูแนวข้อสอบ...
ชุดวิชาที่ 4 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา 150 คะแนน
 1. 2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ดูแนวข้อสอบ...
 2. 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 ดูแนวข้อสอบ...
 3. 2201-1004การขาย 1 ดูแนวข้อสอบ...
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน 100 คะแนน
 1. 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ดูแนวข้อสอบ...
 2. 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ดูแนวข้อสอบ...
 3. 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ดูแนวข้อสอบ...
 4. 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ ดูแนวข้อสอบ...
 5. 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย ดูแนวข้อสอบ...
 6. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ดูแนวข้อสอบ...
 7. ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
 8. ความรู้เรื่อง ICT
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน
 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
 2. ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 150 คะแนน
 1. 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ดูแนวข้อสอบ...
 2. 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล ดูแนวข้อสอบ...
 3. 2001-0007 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ ดูแนวข้อสอบ...
 4. 2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูแนวข้อสอบ...
ชุดวิชาที่ 4 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา 150 คะแนน
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 2. ศิลปะการให้บริการ
 3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
สอบ Pre V-Net วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 ระดับ ปวส.2
แผนกวิชาบัญชี/การเลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน 100 คะแนน
 1. 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ดูแนวข้อสอบ...
 2. 3000-1201 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ดูแนวข้อสอบ...
 3. 3000-1202 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ดูแนวข้อสอบ...
 4. 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดูแนวข้อสอบ...
 5. 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ดูแนวข้อสอบ...
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน
 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
 2. ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
 1. 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ดูแนวข้อสอบ...
 2. 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แผนกวิชาการตลาด
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน 100 คะแนน
 1. 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ดูแนวข้อสอบ...
 2. 3000-1201 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ดูแนวข้อสอบ...
 3. 3000-1202 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ดูแนวข้อสอบ...
 4. 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดูแนวข้อสอบ...
 5. 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ดูแนวข้อสอบ...
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน
 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
 2. ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
 1. 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ดูแนวข้อสอบ...
 2. 3000-0201 โปรแกรสำเร็จรูปในงานอาชีพ ดูแนวข้อสอบ...
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิชาธุรกิจค้าปลีก
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน 100 คะแนน
 1. 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ดูแนวข้อสอบ...
 2. 3000-1201 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ดูแนวข้อสอบ...
 3. 3000-1202 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ดูแนวข้อสอบ...
 4. 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดูแนวข้อสอบ...
 5. 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ดูแนวข้อสอบ...
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน
 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
 2. ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
 1. 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
 2. 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046826 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
 • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

 • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th