ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

ข่าวสอบราคา

หัวข้อข่าว ลงวันที่
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา Alternate Text 5/9/2556
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 21/8/2556
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2556 Alternate Text 30/7/2556
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์โดยวิธีสอบราคา Alternate Text 29/7/2556
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556 Alternate Text 15/7/2556
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปี ๒๕๕๖ Alternate Text 12/7/2556
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ระยะเวลา 1ปี ประจำปี ๒๕๕๖ Alternate Text 3/7/2556
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ระยะเวลา 1ปี ประจำปี ๒๕๕๖ Alternate Text 2/7/2556
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 31/5/2556
เเรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 31/5/2556
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 27/5/2556
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 17/5/2556
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง ตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 10/4/2556
เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 9/4/2556
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง ตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 15/3/2556
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ระยะเวลา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 28/2/2556
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ Radius Sever จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 28/2/2556
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ระยะเวลา ๓ ปี ประจำปีงยประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 9/1/2556
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ Radius Sever จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 17/1/2556
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๕๐/๒๕ Mbps ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 9/1/2556
เรื่อง สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๕๐/๒๕ Mbps ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Alternate Text 24/12/2555
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมคุรุภัณฑ์พื่นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Alternate Text
4/12/2555
เรื่องประกวดราคาเหมาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์
พื่นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Alternate Text
5/11/2555
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๙ เครื่อง Alternate Text 4/10/2555
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) จำนวน ๒๐ คัน พร้อมพนังงานขับรถ Alternate Text 26/09/2555
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๙ เครื่อง Alternate Text 10/09/2555
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง Alternate Text 27/08/2555
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ Alternate Text 19/07/2555
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง Alternate Text 3/07/2555
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ Alternate Text 12/06/2555
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงสถานศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ Alternate Text 26/06/2555
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ Alternate Text 12/06/2555
เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง Alternate Text 12/06/2555
เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ อาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Alternate Text 8/06/2555
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับนักเรียน รักศึกษา ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕ Alternate Text 30/05/2555
เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๔ รายการ Alternate Text 30/05/2555
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กส์ทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารสถานศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 30/05/2555
เรื่อง ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Alternate Text 30/05/2555
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลวิทยบริการและห้องสมุด(โปรแกรมห้องสมุด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Alternate Text 24/05/2555
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร(ตู้)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Alternate Text 10/05/2555
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุหมู สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Alternate Text 10/05/2555
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔รายการ Alternate Text 20/04/2555
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลวิทยบริการและห้องสมุด (โปรแกรมห้องสมุด) ตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Alternate Text 14/03/2555
เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Alternate Text 14/03/2555
เรื่อง สอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณ ตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 Alternate Text 23/02/2555
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการเช่าโดยวิธีสอบราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 120/20 Mbps Alternate Text
13/01/2555
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) จำนวน ๒๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ Alternate Text 10/01/2555
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046805 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th