ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

รายชื่อ

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางสอนคุณครู

ตารางการใช้ห้อง

แผนกวิชาสามัญ
ครูฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ ครูอุษณีษ์ ศุขสุทธิ
ครูกฤษฎี ศรีจามร ครูสุทิพา สวัสดี ครูดวงเดือน วณิชาชีวะ
ครูอรุณี เมฆาธร ครูพิมพ์นิภา ล้อสมทรัพย์ ครูสุนิดา พณิชยกุล
ครูพิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ ครูธนิษฐา บารมี ครูชาลี ศรีพุทธาธรรม
ครูอรพินท์ หมื่นสวัสดิ์ ครูอนุชิต ปรมีรัศนาภร ครูภัทระ จิรเดชโสภณ
ครูคารม แก้วโภคิน ครูทัณฑวัต ปานพุ่ม ครูอัฎาฐาพร กังวาลชิรธาดา
ครูขวัญชัย ชะยูเด็น ครูชอบ ขุ่นวิทยา ครูนภาลัย พึ่งจะแย้ม
ครูนัฐญา ภิรมย์กำพูช ครูประเพศ ไกรจันทร์ ครูภาณุวัฒน์ กัญญานก
ครูวัชรี อุรารุ่งโรจน์ ครูวัฒนา โค้วมณี
ครูสุทธิพันธุ์ ม่วงฉาย พระอาจารย์ ครูวีนัสรา จตุพงศกุล
ครูมงคล บุญกว้าง ครูสนิฏฐา โม่มาลา
แผนกวิชาชีพสาขาสัมพันธุรกิจ
ครูรัตนาภรณ์ วชิรศักดิ์พาณิช ครูศรีสมร เศวตจินดา ครูเมธาวี สุขปาน
ครูจิโรจ ถาวรพาณิช ครูชิต ไวสานฑ์สถล ครูพัชรี วุฒิพงษ์
ครูศุภรัตน์ ใจสะอาด ครูอธิพัฒน์ ประกอบผล ครูวันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์
ครูสุภาวดี พลอยเพ็ชร์ ครูดารณี รังสิโรภาส
แผนกวิชาการบัญชี
ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ ครูอุษา ณะบุตรจอม ครูสุดใจ สหายฟ้า
ครูชมนาด พูลเพิ่มทรัพย์ ครูไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ ครูวรนาฎ ปุยะกุล
ครูสมบูรณ์ อำยะสุจริต ครูจุฑาทิพย์ บุญประเสริฐ ครูนริศา ประมวลสุข
ครูนันทนา ศรีหาสาร ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์
ครูชาติชาย สมะวรรธนะ ครูสุนันทา สังขทัศน์ ครูใจทิพย์ ปิตะคาพันธ์
ครูวารุณี เอี่ยมอารมณ์ ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ ครูวรภร ชูสาย
ครูสาริศา พิชัยฤกษ์ ครูบุษรา แตงอ่อน ครูณัฐญา ชุมโชติ
ครูสมพร อภิสิทธิสกุล ครูสุภาพร ศิลากุล ครูกฤตนภา อารมณ์ดี
ครูทัศนีย์ ลีบาง ครูนพพล พุ่มพวง สายสุดา สวนไพบูลย์
แผนกวิชาการตลาด
ครูวรรณเพ็ญ อินทร์เอก ครูเพ็ญศรี เขมะสุวรรณ
ครูสายนภา รามพงษ์ ครูสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ ครูถิรนุต ศรีคนองเกียรติ
ครูนฤมล เทพรักษา ครูศิริบุญ บุญอนันต์ ครูสุจารี พงษ์ตันสกุล
ครูสุรชัช มานพพงศ์ ครูธิดารัตน์ ประสารวรรณ ครูปิติพร อนันตาภรณ์
ครูพิมพ์ชนก สังวาลย์
แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูเสาวพา เวศกาวี ครูสุภัทรา สีห์สำเริง ครูมนัสวี สุขเจริญ
ครูสุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ ครูปุณิกา เจตินวรรณ ครูทิพย์รดี กัลยาณโยธิน
ครูสุนทรี สว่างศรี ครูดวงใจ ปีปทุม ครูศศิพร อายุรไชย
ครูสุกแสง ศรีจามร ครูวันเพ็ญ ยิ้มเยื้อน ครูเสาวณีย์ สนธิเณร
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล ครูธนาวดี บานแย้ม นางฉันท์ทิพย์ สีลิตธรรม
ครูสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ ครูเต็มศิริ จุ้ยศุขะ ครูชญาดา เอี๊ยวเจริญ
ครูมารยาท ปานเพ็ง ครูธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน์ ครูสุภาพร วีระพันธ์ยานนท์
ครูไพรินทร์ เบญจชย ครูทศพล เอี๊ยวเจริญ ครูสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์
ครูยุภาพร จันทศิริ ครูมลลาภ น้อยหัวหาด ครูภัททชฎา คำพวง
ครูพรชัย รอดเจริญ ครูสุภาภรณ์ ขำวิจิตราภรณ์ ครูณัฐวิภา ปะวันโณ
ครูศิริพร ไชยรุ่งเรือง
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1015147 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th