ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

พันธกิจ (MISSION) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพในระดับสากล

พันธกิจที่ 2 บริการวิชาชีพสู่ชุมชน สังคม ด้วยกลไกการอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 3 สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
                   ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

พันธกิจที่ 4 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสู่การจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่
                   ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 937717 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th