ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

พันธกิจ (MISSION) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

พันธกิจที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่

พันธกิจที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก                    มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจที่ 5 บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 1046811 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : bangkok19@vec.mail.go.th