ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
งานประกันคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
งานวัดผล
องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ

วิสัยทัศน์ (VISION)


              เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้   ผู้เรียนมีสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสังคม ก้าวทันเทคโนโลยีสู่สากลภายในปี พ.ศ. 2560 


    THONBURI  COMMERCIAL COLLEGE  WILL BE A LEARNING ORGANIZATION AND         THE EMPHASIS IS PLACED ON  OCCUPATIONAL  COMPETENEY AND ETHICAL  STUDENTS FOR THE SOCIETY WHO CAN KEEP PACE WITH NEW TECHNOLOGY AND GO INTERNATIONAL         IN THE YEAR 2017.   

นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
จำนวนผู้เข้าเยียมชม 937714 ครั้ง
ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน
  • งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

  • รวมเพลงพณิชยการธนบุรี
    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-467-0571 , 02-467-1974 โทรสาร. 02-457-9727 E-mail : Panitthon@Panitthon.ac.th