ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-5138 FAX: 02-457-9727

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Banner01-10-2566
Banner29-09-2566
Banner08-09-2566-2
Banner05-05-2565-2
banner2
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์

ปรัชญา

“ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ”

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะอาชีพด้านบริหารธุรกิจและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสู่การเป็นพลโลกดิจิทัล

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ : มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
เอกลักษณ์ : สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ

ระบบสารสนเทศ

market panitthon

จดหมายข่าว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ข่าวประกาศทั่วไป

เรื่อง ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าทำเนียม ล่าช้า ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ลงวันที่ 01/10/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าทำเนียม ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ลงวันที่ 08/09/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศกำหนดการการลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ลงวันที่ 02/09/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ลงวันที่ 13/06/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 11/05/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียน ระดับ ปวช.1 ,ปวส.1 ประจำปีการศึกษา2566 ลงวันที่ 27/04/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ลงวันที่ 21/04/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 21/04/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 5/04/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 3/04/2566  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 03/09/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แจ้งผลการประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 01/09/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักเรียน นักศึกษาตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ลงวันที่ 08/07/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง นโยบายสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 01/07/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ศิษย์เก่าที่ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 24/06/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ลงวันที่ 10/06/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ตารางเรียนแบบ Block Course ภาคเรียนที่ 1/2565 ลงวันที่ 14/05/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง มาตรการเปิดเรียน On site ภาคเรียนที่ 1/2565 ลงวันที่ 10/05/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่ม รหัสประจำตัว และเข้าร่วม LINE Group ลงวันที่ 29/04/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 08/04/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง สมศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 15/03/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายรูปติดใบ รบ. สำหรับนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 18 และ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น จึงขอยกเลิกการนัดหมาย และให้นักเรียน นักศึกษาถ่ายรูปและนำส่งงานทะเบียน พร้อมชำระค่าปกประกาศนียบัตร 60 บาท ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ลงวันที่ 17/02/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ภาคเรียนที่ 2/2564 ลงวันที่ 17/02/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสลับ Onsite และ Online (แบบ 50 – 50) ลงวันที่ 11/02/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และ Online ภาคเรียนที่ 2/2564 ลงวันที่ 11/02/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 09/02/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ลงวันที่ 13/01/2565  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 25/12/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 23/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 15/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ 11/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 09/11/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 28/10/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 26/10/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการในการเข้ารับวัคซีน Prizer ลงวันที่ 19/10/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 21/05/2564  อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 3

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (นักเรียน - นักศึกษา)

Download education calendar

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

Brochure TCC

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

External public relations

การประชาสัมพันธ์ภายนอก