ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์ 098-401-4107

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Banner22-12-63
Banner07-05-2564
Banner03-05-2564
Banner18-02-2564
Banner03-12-2563
Banner30-10-2563
banner slide1
banner2

ปรัชญา
ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการสร้างภูมิปัญญาวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์
สถานบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ

อัตลักษณ์
มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวประกาศทั่วไป

เรื่อง แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 01/04/2564  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 19/03/2564  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง  ลงวันที่ 22/12/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่องดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ใบชำระค่าธรรมเนียม ของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีล่าช้า)  ลงวันที่ 23/11/2563  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังด้านสมรรถนะดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 และดำเนินการอบรมหลักสูตร Up Skill ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 252 และหลักสูตร Re Skill ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 841 ลงวันที่ 10/9/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ลงวันที่ 14/08/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 05/08/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 23/07/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนล่าช้าของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30/06/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 10/06/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน E-Mail (@panitthon.ac.th) ของนักเรียน-นักศึกษา ลงวันที่ 29/05/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 22/05/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แบบติดตามผลนักเรียน-นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 08/04/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 3

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (นักเรียน - นักศึกษา)

Download education calendar

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

Brochure TCC

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

External public relations

การประชาสัมพันธ์ภายนอก