ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์ 098-401-4107

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอบัญชาลักษณ์

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

o49ec268cca4e19e1f7a7120ff7011a67_23545516_190910_0009

นายศิรวิทย์ หริรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอุษา ณะบุตรจอม

นางอุษา ณะบุตรจอม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

347923

นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

สามัญสัมพันธ์

นายทัณฑวัต ปานพุ่ม

นายทัณฑวัต ปานพุ่ม

ว่าที่ ร.ต. ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์

ว่าที่ ร.ต. ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์

12208554_976959739032958_2688312480897433682_n

นายชิต ไวสานฑ์สถล

นายอธิพัฒน์ ประกอบผล

นายอธิพัฒน์ ประกอบผล

นางธนิษฐา บารมี

นางสาวธนิษฐา บารมี

นางธัญญลักษณ์ จีระออน

นางสาวธัญญลักษณ์ จีระออน

นางปริณดา ไพจิตจินดา

นางปริณดา ไพจิตจินดา

อ.พิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ

นางสาวพิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ

นางสาววันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์

นางสาววันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์

นางสุภาวดี พลอยเพ็ชร์

นางสุภาวดี พลอยเพ็ชร์

นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ

นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม

นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม

12191507_977311775664421_2317398480863244798_n

นางสาวรัตนภรณ์ วชิรศักดิ์พานิช

สาขาวิชาการบัญชี

นายนพพล พุ่มพวง

นายนพพล พุ่มพวง

12219521_976946945700904_8779239994344684549_n

นายชาติชาย สมะวรรธนะ

นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ

นางสาวนพววรณ ขวัญสุวรรณ

นางนันทนา ศรีหาสาร

นางนันทนา ศรีหาสาร

นางสาวไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ

นางสาวไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ

นางสาววรภร ชูสาย

นางสาววรภร ชูสาย

นางวารุณี-เอี่ยมอารมณ์

นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์

นางสาวสายสุดา สวนไพบูลย์

นางสาวสายสุดา สวนไพบูลย์

นางอุษา ณะบุตรจอม

นางอุษา ณะบุตรจอม

นางสาวบุษรา แตงอ่อน

นางสาวบุษรา แตงอ่อน

สาขาวิชาการตลาด

นางสาวปิติพร อนันตาภรณ์

นางสาวปิติพร อนันตาภรณ์

นางสาวจารุณี จิตธนากรโกศล

นางสาวจารุณี จิตธนากรโกศล

นางธิดารัตน์ ประสารวรรณ

นางสาวธิดารัตน์ ประสารวรรณ

นางณมน เทพรักษา

นางณมน เทพรักษา

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์

นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์

นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์

นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์

นางสาวศิริบุญ บุญอนันต์

นางสาวศิริบุญ บุญอนันต์

12191866_976962382366027_4550193526140050905_n

นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์

นางสาวสายนภา รามพงษ์

นางสาวสายนภา รามพงษ์

นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล

นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล

สาขาวิชาเลขานุการ

นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนเกตุ

นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนเกตุ

นางปุณิกา เจติยวรรณ

นางปุณิกา เจติยวรรณ

นางเสาวพา เวศกาวี

นางเสาวพา เวศกาวี

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

347923
นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม
นายดำรงณ์ เชื้อจิตร
IMG_4819
นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล
นางพัชราภรณ์ พลเลิศ
นางไพรินทร์ เบญจชย
นางสาวเพชรนภา ปะกาเว
นางสาวภัททชฎา คำพวง
นางมารยาท ปานเพ็ง
นางรวีวรรณ สมบูรณ์ผล
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง
นายอนิรุทธิ์ ซัง

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

20190911_190911_0012

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

DSC_6053
นายภัทระ จิรเดชโสภณ
นางวีนัสรา จตุพงศกุล
นายอนุชิต ปรมีศนาภรณ์
นายอิมรอน สวามิภักดิ์
IMG_8292

ครูภาณุวัฒน์ กัญญานก

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางสาวภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว