ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

สามัญสัมพันธ์

นายทัณฑวัต ปานพุ่ม

นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ

นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม

สาขาวิชาการบัญชี

นายนพพล พุ่มพวง

นายชาติชาย สมะวรรธนะ

นางนันทนา ศรีหาสาร

นางสาววรภร ชูสาย

นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์

นางอุษา ณะบุตรจอม

นางสาวบุษรา แตงอ่อน

นางสาวนันทพร ธานีกุล

สาขาวิชาการตลาด

นางณมน เทพรักษา

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์

นางสาวศิริบุญ บุญอนันต์

นางสาวสายนภา รามพงษ์

นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล

นางสาวณัฏฐกันย์ บัวมาศ

สาขาวิชาเลขานุการ

นางปุณิกา เจติยวรรณ

นางเสาวพา เวศกาวี

นางหนึ่งฤทัย แก้วสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม

นายดำรงณ์ เชื้อจิตร

นางสาวธนาวดี บานแย้ม

นางพัชราภรณ์ พลเลิศ

นางไพรินทร์ เบญจชย

นางสาวเพชรนภา ชูอินทร์

นางสาวภัททชฎา คำพวง

นางมารยาท ปานเพ็ง

นางรวีวรรณ สมบูรณ์ผล

นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง

นายอนิรุทธิ์ ซัง

นายพรชัย รอดเจริญ

นางสาวนพมาศ แสนกล้า

นางจรัสศรี ร่มเย็น

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวศศิพร อายุรไชย

นางสาวจิรัชญา ชุมภูนุช

นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ

นางสาวจิรัชญา สังข์แก้ว

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ

นายภัทระ จิรเดชโสภณ

นางวีนัสรา จตุพงศกุล

นายอนุชิต ปรมีศนาภรณ์

นายอิมรอน สวามิภักดิ์

ครูภาณุวัฒน์ กัญญานก

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ

นางสาวพรเพ็ญ อ้นประวัติ

นายวิวัฒน์ วงค์พุทธะ

นายณัฐพงษ์ นาเครือ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ