ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

สามัญสัมพันธ์

นายทัณฑวัต ปานพุ่ม

นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ

นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม

สาขาวิชาการบัญชี

นายนพพล พุ่มพวง

นายนพพล พุ่มพวง

12219521_976946945700904_8779239994344684549_n

นายชาติชาย สมะวรรธนะ

นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ
นางนันทนา ศรีหาสาร

นางนันทนา ศรีหาสาร

นางสาวไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ
นางสาววรภร ชูสาย

นางสาววรภร ชูสาย

นางวารุณี-เอี่ยมอารมณ์

นางวารุณี เอี่ยมอารมณ์

นางสาวสายสุดา สวนไพบูลย์
นางอุษา ณะบุตรจอม

นางอุษา ณะบุตรจอม

นางสาวบุษรา แตงอ่อน

นางสาวบุษรา แตงอ่อน

นางสาวนันทพร ธานีกุล

สาขาวิชาการตลาด

นางสาวปิติพร อนันตาภรณ์
นางธิดารัตน์ ประสารวรรณ
นางณมน เทพรักษา

นางณมน เทพรักษา

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์
นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์

นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์

นางสาวศิริบุญ บุญอนันต์

นางสาวศิริบุญ บุญอนันต์

12191866_976962382366027_4550193526140050905_n
นางสาวสายนภา รามพงษ์

นางสาวสายนภา รามพงษ์

นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล

นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล

นางสาวณัฏฐกันย์ บัวมาศ

สาขาวิชาเลขานุการ

นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนเกตุ
นางปุณิกา เจติยวรรณ

นางปุณิกา เจติยวรรณ

นางเสาวพา เวศกาวี

นางเสาวพา เวศกาวี

นางหนึ่งฤทัย แก้วสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

347923
นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม

นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม

นายดำรงณ์ เชื้อจิตร

นายดำรงณ์ เชื้อจิตร

IMG_4819

นางสาวธนาวดี บานแย้ม

นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล
นางพัชราภรณ์ พลเลิศ

นางพัชราภรณ์ พลเลิศ

นางไพรินทร์ เบญจชย

นางไพรินทร์ เบญจชย

นางสาวเพชรนภา ปะกาเว

นางสาวเพชรนภา ชูอินทร์

นางสาวภัททชฎา คำพวง

นางสาวภัททชฎา คำพวง

นางมารยาท ปานเพ็ง

นางมารยาท ปานเพ็ง

นางรวีวรรณ สมบูรณ์ผล

นางรวีวรรณ สมบูรณ์ผล

นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง

นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง

นายอนิรุทธิ์ ซัง

นายอนิรุทธิ์ ซัง

นายพรชัย รอดเจริญ

นายทศพล--เอี้ยวเจริญ

นางสาวนพมาศ แสนกล้า

นางจรัสศรี ร่มเย็น

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

20190911_190911_0012

นางสาวศศิพร อายุรไชย

นางสาวจิรัชญา ชุมภูนุช

นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ

นางสาวจิรัชญา สังข์แก้ว

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

DSC_6053

นางสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ

นายภัทระ จิรเดชโสภณ

นายภัทระ จิรเดชโสภณ

นางวีนัสรา จตุพงศกุล

นางวีนัสรา จตุพงศกุล

นายอนุชิต ปรมีศนาภรณ์

นายอนุชิต ปรมีศนาภรณ์

นายอิมรอน สวามิภักดิ์

นายอิมรอน สวามิภักดิ์

IMG_8292

ครูภาณุวัฒน์ กัญญานก

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ

นางสาวพรเพ็ญ อ้นประวัติ

นายวิวัฒน์ วงค์พุทธะ

นายณัฐพงษ์ นาเครือ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางสาวภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว

นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ