ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 131 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินกิจกรรม ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย สร้างความร่วมมือและการสร้างภาคีเครือข่ายกับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา”
📣 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในโครงการดูแลผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติด ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 พร้อมมอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพูนศักดิ์ ดีมาก หัวหน้างานปกครอง และครูผู้ช่วยงานปกครอง ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาแห่งความสุข มีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่เน้นการทำงานบูรณาการ พร้อมขอความร่วมมือ คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำเภาทอง
โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ ผู้เรียน ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างภาคีเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี