ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 32 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย เพิ่มมาตรการ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายธีรชาติ แป้นหมื่นไวย์ ครูแผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต) และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพิ่มมาตรการ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนตามหลัก 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างภาคีเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี