ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 26 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
📣 เมื่อวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์
ประธาน อ.กรอ.อศ. นายณรงค์ศักดิ์ ดิษฐสกุล กรรมการสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายเอนก สุขสว่าง ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาฯ และ
รองผู้อำนวยการผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ จำนวน 12 ท่าน
โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” Digital Thailand ” โดย
นายณรงค์ศักดิ์ ดิษฐสกุล หัวข้อ “การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
Digital college ภายใต้ศูนย์ CVM สู่การปฏิบัติ” โดยนางบัญชาลักษณ์
ลือสวัสดิ์ และนางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ หัวข้อ “เทคนิคการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร และมี
การศึกษาดูงาน ณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท
หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด