ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

test php

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ตัวชี้วัดที่ 1-8

ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานในและภายนอก

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

คลิกที่นี่

02 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิกที่นี่

03 อำนาจหน้าที่

● มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่

● มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

● แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิกที่นี่

● แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

คลิกที่นี่

05 ข้อมูลการติดต่อ

คลิกที่นี่

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ฉบับ 2

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ฉบับ 3

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับ 4

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546

คลิกที่นี่

● พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการ

คลิกที่นี่

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่

08 Q&A

คลิกที่นี่

09 Social Network

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน ข้อมูลพื้นฐาน

010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

คลิกที่นี่

011 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

● รายงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาศที่ 3

คลิกที่นี่

● รายงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาศที่ 4

คลิกที่นี

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

● รายงานผลการดำเนินงาน ประตำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิกที่นี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

● คู่มือการปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย

คลิกที่นี่

● คู่มือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การเรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

● คู่มือการให้บริการด้านงานทะเบียน

คลิกที่นี่

● คู่มือขั้นตอนการรับบริการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

คลิกที่นี่

● คู่มือการให้บริการด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คลิกที่นี่

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิกที่นี่

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิกที่นี่

017 E-Service

● ระบบ RMS

คลิกที่นี่

● ระบบ KM

คลิกที่นี่

● ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

● รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธุ์ 2565

คลิกที่นี่

● รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2565 เดือนมีนาคม 2565

คลิกที่นี่

● รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2565 เดือนเมษายน 2565

คลิกที่นี่

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

● เดือนตุลาคม 2564

คลิกที่นี่

● เดือนพฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่

● เดือนธันวาคม 2564

คลิกที่นี่

● เดือนมกราคม 2565

คลิกที่นี่

● เดือนกุมภาพันธ์ 2565

คลิกที่นี่

● เดือนมีนาคม 2565

คลิกที่นี่

● เดือนเมษายน 2565

คลิกที่นี่

● เดือนพฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่

● เดือนมิถุนายน 2565

คลิกที่นี่

● เดือนกรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่

● เดือนสิงหาคม 2565

คลิกที่นี่

● เดือนกันยายน 2565

คลิกที่นี่

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

● การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่

● การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2565 – มีนาคม 2565

คลิกที่นี่

● การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่

● การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

● หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกที่นี่

● หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค. (2)

คลิกที่นี่

● หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

คลิกที่นี่

● การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโครโรนา 2019

คลิกที่นี่

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกที่นี่

● การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกที่นี่

● ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่

● แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งผู้ช่วย

คลิกที่นี่

● การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

คลิกที่นี่

● หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

คลิกที่นี่

● หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ)

คลิกที่นี่

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

● เงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต

คลิกที่นี่

● ช่องทางการร้องเรียน

คลิกที่นี่

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิกที่นี่

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คลิกที่นี่

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิกที่นี่

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คลิกที่นี่

039 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิกที่นี่

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นี่

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นี่