ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571

ต่อ 713

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอบัญชาลักษณ์

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์

-

o49ec268cca4e19e1f7a7120ff7011a67_23545516_190910_0009

นายศิรวิทย์ หริรักษ์

-

-

สามัญสัมพันธ์

นางดารณี รังสิโรภาส

ครูดารณี รังสิโรภาส

ว่าที่ ร.ต. ชัชนันท์ อดุลนิรัตน์

ครูชัชนันท์ อดุลนิรัตน์

12208554_976959739032958_2688312480897433682_n

ครูชิต ไวสานฑ์สถล

นายทัณฑวัต ปานพุ่ม

ครูทัณฑวัตน์ ปานพุ่ม

นางธนิษฐา บารมี

ครูธนิษฐา บารมี

นางธัญญลักษณ์ จีระออน

ครูธัญญลักษณ์ จีระออน

นางปริณดา ไพจิตจินดา

ครูปริณดา ไพจิตจินดา

อ.พิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ

ครูพิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ

นางสาววันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์

ครูวันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์

นางสุภาวดี พลอยเพ็ชร์

ครูสุภาวดี พลอยเพ็ชร์

นางสายสุดา รักษา

ครูสายสุดา รักษา

ครูรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ

นายอธิพัฒน์ ประกอบผล

ครูอธิพัฒน์ ประกอบผล

นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม

ครูนภาลัย พึ่งจะแย้ม

12191507_977311775664421_2317398480863244798_n

ครูรัตน์ภรณ์ วชิรศักดิ์พาณิช

สาขาวิชาการบัญชี

นางสุธยา หงส์ศุภางศ์พันธ์

ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์

12219521_976946945700904_8779239994344684549_n

ครูชาติชาย สมะวรรธนะ

นายนพพล พุ่มพวง

ครูนพพล พุ่มพวง

นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ

ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ

นางนันทนา ศรีหาสาร

ครูนันทนา ศรีหาสาร

นางสาวไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ

ครูไพบูลย์ ว่องวานิชวัฒนะ

นางสาววรภร ชูสาย

ครูวรภร ชูสาย

นางวารุณี-เอี่ยมอารมณ์

ครูวารุณี เอี่ยมอารมณ์

นางสาวสายสุดา สวนไพบูลย์

ครูสายสุดา สวนไพบูลย์

นางอุษา ณะบุตรจอม

ครูอุษา ณะบุตรจอม

นางสาวบุษรา แตงอ่อน

ครูบุษรา แตงอ่อน

สาขาวิชาการตลาด

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นายธีรวัจน์ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวจารุณี จิตธนากรโกศล

ครูจารุณี จิตธนากรโกศล

นางธิดารัตน์ ประสารวรรณ

ครูธิดารัตน์ ประสารวรรณ

นางณมน เทพรักษา

ครูณมน เทพรักษา

นางสาวปิติพร อนันตาภรณ์

ครูปิติพร อนันตาภรณ์

นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์

ครูพิมพ์ชนก สังวาลย์

นางลาวัลย์ เกาสุรัตน์

ครูลาวัลย์ เกาสุรัตน์

นางสาวศิริบุญ บุญอนันต์

ครูศิริบุญ บุญอนันต์

12191866_976962382366027_4550193526140050905_n

ครูสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์

นางสาวสายนภา รามพงษ์

ครูสายนภา รามพงษ์

นางสาวสุจารี พงษ์ตันสกุล

ครูสุจารี พงษ์ตันสกุล

สาขาวิชาเลขานุการ

นางปุณิกา เจติยวรรณ

ครูปุณิกา เจติยวรรณ

นางสาวเสาวณีย์ สนธิเถร

ครูเสาวณีย์ สนธิเณร

นางเสาวพา เวศกาวี

ครูเสาวพา เวศกาวี

นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนเกตุ

ครูเยาวลักษณ์ รัตนเกตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์

ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์

นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม

ดร.ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม

นางชญาดา เอี้ยวเจริญ

ครูชญาดา เอี๊ยวเจริญ

นายดำรงณ์ เชื้อจิตร

ครูดำรงค์ เชื้อจิตร

นางเต็มศิริ จุ้ยศุขะ

ครูเต็มศิริ จุ้ยศุขะ

นายทศพล--เอี้ยวเจริญ

ครูทศพล เอี๊ยวเจริญ

IMG_4819

ครูธนาวดี บานแย้ม

นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล

ครูพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล

นางพัชราภรณ์ พลเลิศ

ครูพัชราภรณ์ พลเลิศ

นางไพรินทร์ เบญจชย

ครูไพรินทร์ เบญจชย

นางสาวเพชรนภา ปะกาเว

ครูเพชรนภา ปะกาเว

นางสาวภัททชฎา คำพวง

ครูภัททชฎา คำพวง

นางมารยาท ปานเพ็ง

ครูมารยาท ปานเพ็ง

นางรวีวรรณ สมบูรณ์ผล

ครูรวีวรรณ สมบูรณ์ผล

นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง

ครูศิริพร ไชยรุ่งเรือง

นายอนิรุทธิ์ ซัง

ครูอนิรุทธิ์ ซัง

ครูพรชัย รอดเจริญ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

20190911_190911_0012

ครูศศิพร อายุรไชย

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

20190911_190911_0024

ครูกนกวรรณ บัวคำปัน

นายภัทระ จิรเดชโสภณ

ครูภัทระ จิรเดชโสภณ

นางวีนัสรา จตุพงศกุล

ครูวีนัสรา จตุพงศกุล

DSC_6053

ครูสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ

นายอนุชิต ปรมีศนาภรณ์

ครูอนุชิต ปรมีศนาภรณ์

นายอิมรอน สวามิภักดิ์

ครูอิมรอน สวามิภักดิ์

IMG_8292

ครูภาณุวัฒน์ กัญญานก

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวจารุวรรณ ริ้วลายเงิน

ครูจารุวรรณ ลีพรหมมา

นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ

ครูนงลักษณ์ ชมขวัญ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางสาวภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว

ครูภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว