ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอบัญชาลักษณ์

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์

o49ec268cca4e19e1f7a7120ff7011a67_23545516_190910_0003

นายโสภณ ตันพิริยะกุล

o49ec268cca4e19e1f7a7120ff7011a67_23545516_190910_0009

นายศิรวิชย์ หริรักษ์

o49ec268cca4e19e1f7a7120ff7011a67_23545516_190910_0016

นายมาโนช มหารชพงค์

o49ec268cca4e19e1f7a7120ff7011a67_23545516_190910_0027

นายพงษ์พันธ์ คำหาญ

สามัญสัมพันธ์

12191799_976958842366381_7547723512489450512_n (1)

ครูดารณี รังสิโรภาส

20190911_190911_0019

ครูอธิพัฒน์ ประกอบผล

12208554_976959739032958_2688312480897433682_n

ครูชิต ไวสานฑ์สถล

12108181_976959955699603_6510296261072858147_n

ครูวันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์

20190911_190911_0013

ครูสภาวดี พลอยเพ็ชร์

20190911_190911_0007

ครูทัณฑวัตน์ ปานพุ่ม

Parinda_P

ครูปริณดา ไพจิตจินดา

saisuda_C

ครูสายสุดา รักษา

20190911_190911_0006

ครูนภาลัย พึ่งจะแย้ม

12191507_977311775664421_2317398480863244798_n

ครูรัตน์ภรณ์ วชิรศักดิ์พาณิช

12235039_977311172331148_1210429696316839558_n

ครูภาณุวัฒน์ กัญญานก

20190911_190911_0023

ครูธัญญลักษณ์ จีระออน

นางธนิษฐา บารมี

ครูธนิษฐา บารมี

อ.พิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ

ครูพิชญ์สินี ศฤงคารรัตนะ

สาขาวิชาการบัญชี

12191961_976947279034204_1022557445580472421_n

ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์

20190911_190911_0009

ครูอุษา ณะบุตรจอม

12208705_976947075700891_7743817669878453120_n

ครูไพบูลย์ ว่องวาณิชย์วัฒนะ

12208326_976947149034217_7564906869328687130_n

ครูวารุณี เอี่ยมอารมณ์

12189162_976946979034234_3287377428114869067_n

ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ

12219521_976946945700904_8779239994344684549_n

ครูชาติชาย สมะวรรธนะ

12191779_976947092367556_3853022257922663284_n

ครูวรภร ชูสาย

12191592_976946872367578_2605615667255319665_n

ครูกฤตนภา อารมย์ดี

noppol

ครูนพพล พุ่มพวง

12208529_976947042367561_1388505396023710794_n

ครูบุษรา แตงอ่อน

20190911_190911_0008

ครูสายสุดา ช่างวาด

สาขาวิชาการตลาด

11207339_976961819032750_107791027397272137_n

ครูปิติพร อนันตาภรณ์

12191866_976962382366027_4550193526140050905_n

ครูสมหมาย เสถียรธรรมวิทย์

12208510_976961612366104_8762065219498888642_n

ครูธิดารัตน์ ประสารวรรณ

12227151_976962309032701_1277650112346735204_n

ครูศิริบุญ บุญอนันต์

12227662_976962452366020_298823670401548011_n

ครูสายนภา รามพงษ์

S__18284634

นายธีระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์

12196240_976962059032726_9089447724198676128_n

นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์

jaruwan

ครูจารุณี จิตธนากรโกศล

20190911_190911_0026

ครูธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส

สาขาวิชาเลขานุการ

12208706_976964345699164_8995968332979914027_n

ครูเสาวณีย์ สินธิเณร

12195758_976964369032495_5918177543367697106_n

ครูเสาวภา เวศกาวี

12193299_976963639032568_8907631782619729411_n

ครูปุณิกา เจติยวรรณ

20190911_190911_0021

ครูเยาวลักษณ์ รัตนเกตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

IMG_4801

ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์

20190911_190911_0027

ดร.ฉันทิพย์ ลีลิตธรรม

IMG_4893

ครูเต็มศิริ จุ้ยสุขะ

IMG_4861

ครูทศพล เอี๊ยวเจริญ

20190911_190911_0011

ครูมารยาท ปานเพ็ง

IMG_4819

ครูธนาวดี บานแย้ม

IMG_4761

ครูพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล

IMG_4882

ครูชญาดา เอี๊ยวเจริญ

IMG_4772

ครูพัชรพร พลเลิศ

c629f326b4c5fea1d3ac71c37187eba20_4620693218527579684_190910_0068

ครูไพรินทร์ เบญจชย

20190911_190911_0017

ครูรวีวรรณ สมบูรณ์ผล

IMG_4943

ครูดำรงค์ เชื้อจิตร

IMG_4949

ครูภัททชฎา คำพวง

20190911_190911_0020

ครูศิริพร ไชยรุ่งเรือง

c629f326b4c5fea1d3ac71c37187eba20_4620693218527579684_190910_0057

ครูวุฒิภัทร พรมมา

20190911_190911_0018

ครูอนิรุทธิ์ ซัง

IMG_4825

ครูเพชรนภา ปะกาเว

20190911_190911_0014

ครูพรชัย รอดเจริญ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

20190911_190911_0012

ครูศศิพร อายุรไชย

20190911_190911_0015

ครูจารุวรรณ ริ้วลายเงิน

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

10592996_976956702366595_6098731722691572191_n

ครูวีนัสรา จตุพงศกุล

11247967_976956525699946_1350749688448352353_n

ครูภัทระ จิรเดชโสภณ

12190001_976957385699860_3080548911348042650_n

ครูอนุชิต ปรมีศนาภรณ์

20190911_190911_0022

ครูสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ

20190911_190911_0024

ครูกนกวรรณ บัวคำปัน

20190911_190911_0003

ครูอิมรอน สวามิภักดิ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

20190911_190911_0025

ครูนงลักษณ์ ชมขวัญ

20190911_190911_0015

ครูจารุวรรณ ลิ้วลายเงิน

สาขาวิชาการจัดการโลจัสติก

pattaraporn

ครูภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว