ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ITA 2020

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดัชนี/ตัวชี้วัด ปี2563

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น 
 เมนู ข้อมูลพื้นฐาน -> ข้อมูลการบริหารจัดการ (คลิก)
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน)
 • ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
 เมนู บุคลากร
O3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
 เมนู ข้อมูลพื้นฐาน -> ข้อมูลการบริหารจัดการ
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 • แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
  (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา(คลิก)
-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)(คลิกอ่านเพิมเติม)
O5 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 

 • ที่อยู่สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งสถานศึกษา
 เมนู ติดต่อเรา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา เป็นต้น
 เมนู เกี่ยวกับ -> กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก  -> ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวิทยาลัย

 

หน้าแรก  -> ข่าวประกาศทั่วไป

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
หน้าแรก -> (กล่องข้อความ ติดต่อสอบถาม อยู่หน้าแรกมุมขวาล่างของเว็บไซต์)
O9 Social Network
 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 หน้าแรก -> (ลิงค์เข้า Facebook อยู่หน้าแรกมุมขวาบนของเว็บไซต์)

 

Facebook :  https://www.facebook.com/thonburicommercialcollege

 แผนดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
 •  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 •  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย ->แผนปฏิบัติราชการ (คลิก)
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิกอ่านเพิ่มเติม)
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย ->แผนปฏิบัติราชการ (คลิก)
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิกอ่านเพิ่มเติม)
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติราชการ(คลิก)
– รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562(คลิกอ่านเพิมเติม)
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงานในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 •  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 เมนู เกี่ยวกับ -> การให้บริการ
– คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
เมนู เกี่ยวกับ -> การให้บริการ
– คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
เมนู เกี่ยวกับ -> การให้บริการ
– สถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู เกี่ยวกับ -> การให้บริการ
-การสำรวจความพึงพอใจ
O17 E–Service
  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 

หน้าแรก -> (กล่องข้อความ ติดต่อสอบถาม อยู่หน้าแรกมุมขวาล่างของเว็บไซต์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 •  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย ->แผนปฏิบัติราชการ (คลิก)
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิกอ่านเพิ่มเติม) เปิดอ่านหน้า 43-49
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 •  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย ->แผนปฏิบัติราชการ (คลิก)
– รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติราชการ(คลิก)
– รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562(คลิกอ่านเพิมเติม)เปิดหน้า24-66
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู เกี่ยวกับ -> การจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู เกี่ยวกับ -> การจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู เกี่ยวกับ -> การจัดซื้อจัดจ้าง
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู เกี่ยวกับ -> การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 •  เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติราชการ(คลิก)
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
 •  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติราชการ(คลิก)
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติราชการ(คลิก)
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติราชการ(คลิก)
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
เมนู เกี่ยวกับ -> การให้บริการ -> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
หน้าแรก -> (กล่องข้อความ ติดต่อสอบถาม อยู่หน้าแรกมุมขวาล่างของเว็บไซต์)
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
  (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 • เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
เมนู เกี่ยวกับ -> การให้บริการ -> สถิติการร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
เมนู ติดต่อเรา

 

หน้าแรก -> (กล่องข้อความ ติดต่อสอบถาม อยู่หน้าแรกมุมขวาล่างของเว็บไซต์)

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก  -> ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวิทยาลัย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งในของสถานศึกษา
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การประเมิณความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> รายการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 •  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 •  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นต้น
 • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนูเกี่ยวกับ -> การป้องกันการทุจริต -> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา