ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ITA2022

Document
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
● คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ฉบับ 2
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ฉบับ 3
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับ 4
● พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
● พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
● พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546
● พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
● พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
● พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
● พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
● พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
● ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
09 Social Network
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน ข้อมูลพื้นฐาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
● รายงานงบประมาณประจำปี 2565
● การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเป็นตามแผนปฏิติการ 2565
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
● รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
● คู่มือการบริหาร สถานศึกษา
● คู่มือการปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
● คู่มือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การเรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
● พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548
● ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
● คู่มือนักเรียน นักศึกษา
● คู่มือการเข้าใช้งาน Google Workspace.
● คู่มือการเข้าใช้งาน Google Classroom
● คู่มือการตรวจสอบตารางเรียนและผลการในระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 2564
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
● ระบบ RMS
● ระบบ ศธ.02 ออนไลน์
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
● โครงการเสนอเพื่อจัดทำแผน
● ปฏิทินปฏิบัติราชการ
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
● รายงานงบประมาณประจำปี 2565
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน