ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 66 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
ด้วยการเข้าถึง เข้าใจ เข้าช่วยเหลือ กับนักเรียน นักศึกษาลงถึงที่พักอาศัยของผู้เรียน พร้อมให้การช่วยเหลือในทุกด้าน”
📣 วันพุธที่​ 29 มีนาคม 2566
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” มอบนโยบายลงสู่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบ โดยเป็นการคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศ นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดย ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมาย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และนางสาวณัฏฐกันย์ บัวมาศ ครูผู้ช่วยงาน ให้ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้าน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ด้วยการเข้าถึง เข้าใจ เข้าช่วยเหลือ กับนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาด้านครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ครอบครัวหย่าร้าง เป็นต้น
ด้วยการลงถึงที่พักอาศัยของผู้เรียน พร้อมให้การช่วยเหลือในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนกลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมจบการศึกษาเพื่อให้มีงานทำ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการเข้ามาโอบอุ้มดูแลเด็กยากจนหรือกลุ่มเปราะบางให้มากขึ้น รวมทั้งดูแล ส่งเสริม สนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาไปอีก