ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-5138 FAX: 02-457-9727

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

เอกสารงานการเงิน

 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม – ดาวน์โหลด
 • หนังสือสัญญาการยืมเงินและรายการส่งใช้เงินยืม – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานบุคลากร

______________________________________________________________________________

เอกสารงานประกันคุณภาพ

 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 22/07/2564 – ดาวน์โหลด
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2562 – ดาวน์โหลด
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2561 – ดาวน์โหลด
 • SAR รายบุคคล_2562 – ดาวน์โหลด
 • SAR แผนกวิชา_2562 – ดาวน์โหลด
 • SAR รวมงานต่างๆ_2562 – ดาวน์โหลด
 • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา – ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • คู่มือจัดทำโครงการวิชาชีพรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ – ดาวน์โหลด
 • คู่มือจัดทำโครงการวิชาชีพ – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานครูที่ปรึกษา

 • รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E-Book) – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E-BOOK) – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2567) ลงวันที่ 14/06/2564 – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 14/06/2564 – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(E-Book) – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มแบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2564 – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม  ลงวันที่ 2/9/2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานบัญชี

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนกันยายน 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนมีนาคม 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนมกราคม 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนธันวาคม 2563 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวิทยบริการและห้องสมุด

 • คู่มือการยืมหนังสือ E-book ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 23/06/2564 – ดาวน์โหลด
เรื่องล่าสุด