ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

เอกสารงานการเงิน

 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม – ดาวน์โหลด
 • หนังสือสัญญาการยืมเงินและรายการส่งใช้เงินยืม – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานบุคลากร

______________________________________________________________________________

เอกสารงานประกันคุณภาพ

 • เผยแพร่และประชาสัมพีันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 04/08/2566 – ดาวน์โหลด
 • เผยแพร่และประชาสัมพีันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 10/08/2565 – ดาวน์โหลด
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 22/07/2564 – ดาวน์โหลด
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2562 – ดาวน์โหลด
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2561 – ดาวน์โหลด
 • SAR รายบุคคล_2562 – ดาวน์โหลด
 • SAR แผนกวิชา_2562 – ดาวน์โหลด
 • SAR รวมงานต่างๆ_2562 – ดาวน์โหลด
 • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา – ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • คู่มือจัดทำโครงการวิชาชีพรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ – ดาวน์โหลด
 • คู่มือจัดทำโครงการวิชาชีพ – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานครูที่ปรึกษา

 • แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา ลงวันที่ 2/9/2563 – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – อ่านเพิ่มเติม
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (E-Book) – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E-BOOK) – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24/04/2565 – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24/05/2565 – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E-Book) – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E-BOOK) – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2567) ลงวันที่ 14/06/2564 – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 14/06/2564 – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(E-Book) – ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มแบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2564 – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม  ลงวันที่ 2/9/2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานบัญชี

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2567 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ลงวันที่ 14/05/2567 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2567 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ลงวันที่ 13/04/2567 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 14/03/2567 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2567 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ลงวันที่ 15/02/2567 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ลงวันที่ 15/01/2567 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ลงวันที่ 15/12/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ลงวันที่ 15/11/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2566 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ลงวันที่ 31/10/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31/10/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ลงวันที่ 13/10/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ลงวันที่ 12/09/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ลงวันที่ 15/08/2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2566 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 – ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนเมษายน 2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2565 เดือนมีนาคม 2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธุ์ 2565 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนกันยายน 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนมีนาคม 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนมกราคม 2564 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนธันวาคม 2563 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 – ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวิทยบริการและห้องสมุด

 • คู่มือการยืมหนังสือ E-book ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 23/06/2564 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานสงเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 • รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 09/02/2565 – ดาวน์โหลด
 • ศิษย์เก่าที่ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 09/02/2565 – ดาวน์โหลด

เรื่องล่าสุด