ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571

ต่อ 713

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

เอกสารงานการเงิน

 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุ – ดาวน์โหลด
 • หนังสือนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม – ดาวน์โหลด
 • หนังสือสัญญาการยืมเงินและรายการส่งใช้เงินยืม – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานบุคลากร

______________________________________________________________________________

เอกสารงานประกันคุณภาพ

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • คู่มือจัดทำโครงการวิชาชีพรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ – ดาวน์โหลด
 • คู่มือจัดทำโครงการวิชาชีพ – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานครูที่ปรึกษา

 • รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – ดาวน์โหลด

______________________________________________________________________________

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มแบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2564 – ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 – ดาวน์โหลด
 • ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม  ลงวันที่ 2/9/2563 – ดาวน์โหลด
เรื่องล่าสุด